CIT – ulgi podatkowe dla spółek w 2022 r.

Modyfikacje przepisów podatkowych w Polsce od 2022 r. obejmują szereg korzystnych zmian w zakresie ulg podatkowych, jakie są dostępne dla spółek kapitałowych. Zmiany dotyczą ulg już istniejących w dotychczasowych przepisach oraz wprowadzenia nowych ulg podatkowych w ramach Polskiego Ładu.  

Zmiany w rozliczaniu ulgi B+R oraz IP BOX

W ramach ulgi B+R podatnik ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% (150% w przypadku CBR) tzw. kosztów kwalifikowanych. Natomiast IP BOX daje możliwość opodatkowania dochodów z wytworzenia praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5%. Obecnie podatnik nie może skorzystać z obu ulg w stosunku do tej samej grupy dochodów.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość jednoczesnego stosowania ulgi B+R oraz IP Box do tego samego dochodu (tych samych projektów). To bardzo dobra zmiana, szczególnie dla podmiotów, które co roku kalkulowały, która ulga przyniesie im większe korzyści podatkowe. Dodatkowo limity kosztów kwalifikowanych przy uldze B+R ulegną zwiększeniu.

Ulga na prototyp

Prawo do skorzystania z ulgi będą mieli podatnicy wprowadzający na rynek nowy produkt. Ulga będzie działała na analogicznych zasadach jak obowiązująca już ulga B+R, z tym że różnica będzie w rodzaju kosztów kwalifikowanych. Za wydatki uznane w ramach produkcji próbnej i wprowadzenia …

CIT Estoński w 2022 – atrakcyjna forma opodatkowania spółek

Dotychczasowe przepisy podatkowe w Polsce, regulujące tzw. CIT Estoński, zostają zmodyfikowane od 2022 r. w celu znaczącego upowszechnienia stosowania CIT-u Estońskiego, bowiem uproszczone warunki korzystania oraz atrakcyjne zasady opodatkowania z pewnością będą zachęcać coraz więcej podatników do wyboru tej formy opodatkowania spółek kapitałowych.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych potocznie zwany CIT-em estońskim pojawił się w polskim prawie podatkowym wraz z 2021 rokiem. Główną cechą reżimu estońskiego jest odroczenie opodatkowania dochodu, do momentu jego faktycznej wypłaty do wspólników. W skrócie, w sytuacji, w której spółka nie wypłaca dochodów, nie płaci podatków.

Przepisy regulujące tzw. podatek estoński przewidują obecnie wiele warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z nowego reżimu. Przede wszystkim taki sposób opodatkowania dostępny jest wyłącznie dla spółek kapitałowych, ponoszących nakłady inwestycyjne (głównie na zakup nowych środków trwałych) o prostej strukturze kapitałowej (z udziałowcami/akcjonariuszami będącymi osobami fizycznymi, brak udziałów w innych podmiotach), o przychodach nie przekraczających 100 mln zł wraz z podatkiem VAT.

Celem zwiększenia atrakcyjności (a zarazem popularności) nowego reżimu opodatkowania od przyszłego roku zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 1. umożliwienie skorzystania z Estońskiego CIT spółkom komandytowym oraz komandytowo-akcyjnym;
 2. zmniejszenie, a pod pewnymi warunkami zlikwidowanie

Co się zmieni w 2022 r. w podatku u źródła (WHT)?

Zmiany przepisów podatkowych od 2022 r. dotyczą m.in. podmiotów dokonujących płatności transgranicznych, obejmujących: odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne oraz dywidendy. Dla podmiotów działających międzynarodowo, funkcjonujących jednocześnie w Polsce i w innych krajach, wprowadzane zmiany prawne mają istotne znaczenie.

Mechanizm pay-and-refund

Obecnie, w przypadku gdy płatności transgraniczne dokonywane przez polskie podmioty przekraczają 2 mln PLN rocznie, istnieje generalny obowiązek poboru podatku u źródła (według standardowej stawki 19% lub 20%) od nadwyżki powyżej 2 mln PLN – niezależnie od ulgi przysługującej na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub krajowych przepisów podatkowych. Pobór podatku u źródła powinien być dokonywany przez polski podmiot dokonujący płatności (płatnika). Podatek u źródła dotyczy następujących rodzajów płatności:

 • odsetki;
 • należności licencyjne (np. opłaty za korzystanie z praw autorskich, znaków towarowych, opłaty za sprzedaż tych praw, opłaty za korzystanie z know-how);
 • opłaty za usługi niematerialne (dotyczy to usług takich jak: doradztwo, księgowość, badanie rynku, usługi prawne, reklama, zarządzanie i kontrola, przetwarzanie danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancje i poręczenia oraz świadczenia o podobnym charakterze);
 • dywidendy (i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

Po dokonaniu takiego obowiązkowego poboru podatku u źródła …

Polski Ład – co zmieni dla pracowników i przedsiębiorców?

Poniższy tekst odpowiada na pytania: jakie zmiany od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a jakie zmiany dotkną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi? Co się zmieni dla przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej, a co dla tych którzy wybiorą rozliczenie wg 19% stawki podatku liniowego? A może warto skorzystać z trzeciej opcji, tj. ryczałtu, który jest od 2022 coraz bardziej atrakcyjną formą opodatkowania dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy i pracownicy opodatkowujący dochody według skali podatkowej

Polski Ład przewiduje istotne zmiany dla osób fizycznych (zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników) opodatkowujących się według skali podatkowej (tj. stawką PIT w wysokości 17 bądź 32%). Z wprowadzanych zmian należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł (kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5 100 zł),
 • podwyższenie kwoty rozgraniczającej progi podatkowe z 85 528 zł do wysokości 120 000 zł, co oznacza, że dopiero dochody powyżej kwoty 120 000 zł będą podlegać opodatkowaniu wyższą, 32% stawką PIT;
 • utrzymanie – zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników – nieodliczalnej od podatku składki zdrowotnej, która ma wynieść 9% podstawy wymiaru;
 • wprowadzenie ulgi dla osób

VAT E-commerce: procedury szczególne OSS, IOSS

Podsumowanie najważniejszych zmian z zakresu e-commerce oraz uregulowania w odniesieniu do platform elektronicznych zostały opisane w poprzednich artykułach. Niniejszy tekst podsumowuje postanowienia przepisów o e-commerce, dotyczące procedur szczególnych. Poprzez nowe przepisy zmienia się istniejące procedury szczególne określone w dyrektywie VAT (procedurę nieunijną, procedurę unijną) oraz dodaje nową procedurę (procedurę importu).

Mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS) jest elektronicznym systemem umożliwiającym podatnikom świadczącym usługi telekomunikacyjne, nadawcze i świadczone drogą elektroniczną na rzecz konsumentów w UE zadeklarowanie i opłacenie w jednym państwie członkowskim VAT należnego we wszystkich państwach członkowskich UE. Od dnia 1 lipca 2021 r. mały punkt kompleksowej obsługi został rozszerzony na wszystkie usługi B2C świadczone w państwach członkowskich, w których usługodawca nie ma swojej siedziby, na wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz na niektóre krajowe dostawy towarów i tym samym stał się punktem kompleksowej obsługi (OSS).

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd zmian, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r.

Tabela 1: Przegląd zmian w procedurach szczególnych obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r.

  Podatnik/dostawca mający siedzibę poza UE Podatnik/dostawca mający siedzibę w UE
Transakcje Procedura szczególna Konieczność ustanowienia pośrednika lub przedstawiciela

VAT E-commerce: Platformy elektroniczne

Podsumowanie najważniejszych zmian z zakresu e-commerce znajduje się w poprzednim artykule. Niniejszy tekst podsumowuje postanowienia przepisów o e-commerce, dotyczące platform elektronicznych.

W celu ułatwienia zrozumienia nowych przepisów, Komisja Europejska – Dyrekcja generalna Ds. Podatków i unii celnej, opublikowała noty wyjaśniające w sprawie przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym. Zgodnie z tymi notami, podatnik ułatwiający dostawę poprzez użycie interfejsu elektronicznego takiego jak platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki jest podmiotem uznawanym za dostawcę w przypadku:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, często określanych jako towary o niskiej wartości – art. 14a ust. 1 lub
 • dostaw towarów na terytorium Wspólnoty przez podatnika niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty na rzecz osoby niebędącej podatnikiem; dotyczy to zarówno dostaw krajowych, jak i wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – art. 14a ust. 2.

Innymi słowy, podatnik ułatwiający dostawę poprzez użycie interfejsu elektronicznego stanie się podmiotem uznawanym za dostawcę w przypadku następujących dostaw realizowanych za pośrednictwem jego interfejsu elektronicznego:

 • towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR dostarczanych

VAT E-commerce: podsumowanie zmian przepisów

Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązuje szereg zmian w dyrektywie 2006/112/WE (dyrektywa VAT), które mają wpływ na przepisy dotyczące VAT, mające zastosowanie do transgranicznego handlu elektronicznego między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C).

W celu ułatwienia zrozumienia nowych przepisów, Komisja Europejska – Dyrekcja generalna Ds. Podatków i unii celnej, opublikowała noty wyjaśniające w sprawie przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym. Zgodnie z tymi notami, zmiany przepisów mają pomóc sprostać wyzwaniom wynikającym z systemów VAT odnoszących się do sprzedaży towarów na odległość oraz z importu przesyłek o niskiej wartości, mianowicie:

 • ponieważ unijne przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż towarów przez internet wśród konsumentów końcowych znajdujących się w innym państwie członkowskim muszą zarejestrować się i rozliczać z podatku VAT w państwie członkowskim konsumenta, w przypadku gdy ich sprzedaż przekracza próg sprzedaży na odległość, tj. 35 000/100 000 EUR. Stwarza to znaczne obciążenie administracyjne dla podmiotów gospodarczych i utrudnia rozwój wewnątrzunijnego handlu w internecie;
 • ponieważ zwolnieniu z VAT podlega import towarów o niskiej wartości wynoszącej do 22 EUR i zwolnienie to prowadzi do nadużyć, państwa członkowskie tracą część swoich dochodów podatkowych;
 • ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa spoza UE prowadzące sprzedaż towarów z państw trzecich wśród konsumentów

Podwyższenie kapitału, pożyczka czy dopłaty od udziałowców? Co będzie korzystniejsze pod względem opodatkowania?

Jaka forma dofinansowania firmy w Polsce przez zagranicznych udziałowców jest najlepsza z punktu widzenia podatkowego? Poniższe wyjaśnienie jest odpowiedzią na to często zadawane pytanie.

Podwyższenie kapitału

Przekazane środki stają się własnością spółki w Polsce. Metoda podwyższenia kapitału: zwiększa się liczbę udziałów przy zachowaniu ich wartości nominalnej lub zwiększa się wartość nominalną udziałów bez zmiany ich liczby. Procentowy udział udziałowców w kapitale spółki zależy od wartości nabytych udziałów.

Ta forma dofinansowania spółki wymaga wielu formalności i jest skuteczna dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym (zwanym dalej KRS).

Brak podatku dochodowego dla spółki:

Podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za gotówkę od wspólnika/ów jest neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego. Wartość otrzymanych od wspólnika/ów środków pieniężnych nie stanowi dla spółki przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą CIT”), do przychodów nie zalicza się  przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Warunek:

Kapitał musi być prawidłowo podwyższony, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli podwyższenie nie zostanie dokonane zgodnie z tymi przepisami, …

Mechanizm Podzielonej Płatności (tzw. MPP lub split payment)

Poniższe wyjaśnienie dotyczy pojawiających się pytań o to kiedy powinno się oznaczać faktury jako MPP. Jeśli otrzymujecie Państwo faktury z takim oznaczeniem, należy wyjaśnić, czy można akceptować takie faktury, czy nie.

Obowiązek zapłaty poprzez ten mechanizm dotyczy tylko otrzymanej faktury na sumę 15.000zł brutto i powyżej, zawierającej towary lub usługi występujące w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Mechanizm podzielonej płatności oznacza, iż jeśli Państwo regulują zobowiązanie wynikające z otrzymanej faktury, korzystacie ze specjalnego komunikatu płatności podzielonej na:

 • kwotę netto;
 • kwotę VAT.

W MPP płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacacie Państwo jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłacacie na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Technicznie rzecz biorąc, kwota netto wynikająca z faktury zostaje pobrana z Waszego rachunku firmowego bieżącego, natomiast kwota VAT z Waszego specjalnego rachunku VAT, służącego do regulowania Waszych zobowiązań podatkowych – nie macie Państwo zatem swobodnego dostępu do Waszego rachunku VAT i nie możecie dysponować tymi środkami na inne cele, niż na zapłatę …

Obowiązki pracownika zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę, ale mieszkającego w Polsce

Poniższe wyjaśnienia dotyczą kwestii rezydencji podatkowej i obowiązków w zakresie zapłaty podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych, w przypadku pracownika mieszkającego w Polsce, lecz zatrudnionego u zagranicznego pracodawcy. Jest to coraz częściej spotykana sytuacja, bowiem w obecnym czasie postępującej globalizacji i digitalizacji praca może być z powodzeniem wykonywana w trybie zdalnym, dla pracodawców, mających siedzibę w innych krajach.

Podatek dochodowy

Do ww. zagadnienia ma zastosowanie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), w świetle którego podatnik, który jest rezydentem polskim, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (innymi słowy ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Podobna definicja rezydenta jest zawarta w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a innymi krajami. Zgodnie z hierarchią aktów prawnych z Konstytucji RP, umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed aktami prawa krajowego, …

Konwencja MLI a opodatkowanie zagranicznych emerytur polskich rezydentów

Konwencja MLI zmieniła w niektórych zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (skrót: UPO), metodę unikania podwójnego opodatkowania. Metoda wyłączenia z progresją została zastąpiona metodą odliczenia proporcjonalnego.

Konsekwencje Konwencji MLI dla emerytur z zagranicy

W jaki sposób przyjęcie nowej metody wpływa na obowiązki podatkowe osób pobierających emeryturę zagraniczną oraz jak kształtują się w takiej sytuacji obowiązki banku, jako płatnika?

Należy zauważyć, że w celu unikania podwójnego opodatkowania, w większości umów zawartych przez Polskę przyjęto zasadę stosowanie metody wyłączenia z progresją. Co oznacza, że jeżeli doszło do opodatkowania danego świadczenia w drugim państwie (czyli dana umowa zezwala na opodatkowanie świadczenia w państwie źródła), wówczas kwota tego świadczenia podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.

Notyfikacja stosowania Konwencji MLI przez Polskę zmieniła jednak na niekorzyść polskich rezydentów podatkowych postanowienia wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przez zastąpienie tych postanowień, które dla celów unikania podwójnego opodatkowania nakładają obowiązek zwolnienia z podatku dochodów osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce – zasadą opodatkowania tych dochodów w Polsce, z możliwością odliczenia podatku od tych dochodów zapłaconego za granicą.

Oznacza to, że w przypadku świadczeń emerytalnych pochodzących od państw, które ratyfikowały Konwencję …

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów najemcy wydatków na wykończenie biura

Poniższe wyjaśnienia dotyczą możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów, przez firmę niemającą osobowości prawnej, wydatków na wykończenie biura, które będzie przedmiotem najmu.

Co do zasady najemca ma obowiązek pokrywać z własnych środków finansowych wydatki na rzecz utrzymania właściwego stanu lokalu użytkowego. Są to tzw. drobne nakłady. Ich przykładowa lista została zawarta w artykule 681 Kodeksu Cywilnego. Za drobne nakłady należy uważać między innymi malowanie ścian i sufitów, drobną naprawę podłóg i drzwi, naprawę instalacji oraz urządzeń technicznych. Lista zawarta w Kodeksie Cywilnym jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że najemca ma obowiązek pokrywać koszty wszystkich bieżących, drobnych napraw, których wymaga lokal użytkowy.

Sytuacja, gdy budynek jest już oddany do eksploatacji.

Możliwość ponoszenia kosztów remontowo-modernizacyjnych (adaptacyjnych) przez najemcę w wynajmowanym lokalu musi wynikać bezpośrednio z umowy najmu. Np. wydatki na wymianę okien, jako wydatki remontowe, mogłyby być zaksięgowane bezpośrednio jako koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem, że nie byłyby poniesione przed rozpoczęciem eksploatacji lokalu.

W przypadku budynku obcego, oddanego już do eksploatacji, wydatki modernizacyjne (adaptacyjne), będą stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym i podlegały amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcym środku trwałym będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. VAT …

Sprzedaż towarów w transakcjach łańcuchowych a 0% VAT

Przedmiotem niniejszego tekstu jest sytuacja dostawy towarów przez firmę działającą w Polsce do nabywcy w innym państwie członkowskim UE, np. Holandii, nabywanych uprzednio od podwykonawcy w Polsce. Jest to zatem transakcja łańcuchowa, bowiem będą miały miejsce dwie transakcje, jednakże towary będą transportowane bezpośrednio od podwykonawcy do nabywcy w Holandii.

Przy sprzedaży towarów dla unijnego odbiorcy, nabytych uprzednio od podwykonawcy, pojawia się wątpliwość – jak sformułować umowę, aby transakcja mogła zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, konieczne jest zapoznanie się z przepisami polskiej Ustawy o VAT oraz z wnioskami wynikającymi z wyroków TSUE.

Ustawa o VAT

Do transakcji łańcuchowych mają zastosowanie następujące przepisy Ustawy o VAT:

Art. 7 ustawy o VAT

„8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.”

Art. 22 ustawy o VAT

„2. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar

Rozliczenie podatku od dochodów w Niemczech 2019 i 2020

Kwota wolna od podatku wzrosła w roku 2020 i wynosi aktualnie 9.408 euro na podatnika, natomiast w 2019 r. wynosiła 9.168 euro na podatnika. Podjęto zatem decyzję o korekcie kwoty wolnej na rok 2020 o 240 euro.

Małżeństwom przysługuje podwójna kwota wolna, mogą zatem zarobić w tym roku 18.816 euro bez konieczności odprowadzania podatku (odpowiednio 18.336 euro w 2019 r.).

Jak już pisałem wcześniej, na wysokość zwrotu podatku pobranego przez płatnika ma wpływ istotna kwestia – czy podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czy nieograniczonemu.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Ten rodzaj obowiązku podatkowego odnosi się do osób, które legalnie pracowały na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni. Dodatkowo, suma uzyskanych opodatkowanych przychodów dla jednej osoby nie może przekraczać równowartości 90% jej dochodów ogólnych. Ograniczony obowiązek podatkowy jest zdecydowanie mniej korzystny niż nieograniczony. Dlaczego? Ponieważ w przypadku ograniczonego rozliczenia podatkowego z Niemiec urząd skarbowy nie ma możliwości naliczenia jakichkolwiek ulg. A to właśnie one najczęściej sprawiają, że kwoty zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec są dużo wyższe. Ograniczony obowiązek podatkowy nie 

Samochód w firmie

Każdy przedsiębiorca ma wybór, chcąc użytkować samochód w firmie, pomiędzy:

– samochodem stanowiącym środek trwały, a

– prywatnym samochodem, użytkowanym w firmie, a niebędącym środkiem trwałym.

Należy dodać, że od 2019 r. nie ma już obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki), a więc pod tym względem obie opcje są tożsame.

W celu ułatwienia dokonania tego wyboru opisałem w poniższej tabeli najważniejsze konsekwencje podatkowe dla obu opcji:

Samochód osobowy – środek trwały Niefirmowy samochód osobowy
Wartość samochodu a koszty uzyskania przychodu Wartość samochodu stanowi koszt poprzez odpisy amortyzacyjne* Wartość samochodu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
Wydatki na eksploatację pojazdu a koszty Wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w 75% – pozostałe 25% nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (chyba że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie dla celów firmowych) Wydatki mogą być zaliczane do kosztów w wysokości 20% rzeczywiście poniesionych wydatków
Wydatki na eksploatację pojazdu a VAT Podstawowe prawo – odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w szczególnych przypadkach możliwe odliczenie 100% VAT (pozostałe 50% VAT wraz z kwotą netto może stanowić koszt w ramach wskazanego powyżej limitu 75%) Możliwe odliczenie 50% podatku

Od 2019 pojawiła się ulga podatkowa na termomodernizację domów jednorodzinnych

Ulga podatkowa jest elementem działań nakierowanych na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno opłacających podatek według zasad ogólnych (18% i 32%), jak i 19% stawki podatku liniowego oraz opłacających ryczałt ewidencjonowany. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu (przychodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu) wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację (przeprowadzoną na podstawie audytu energetycznego) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność podatnika.

Odliczeniu od dochodu (przychodu) podlega 23% wydatków w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Okres realizacji przedsięwzięcia premiowany ulgą wynosi maksymalnie 3 lata. Istotne jest przy tym rozporządzenie ministra właściwego do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska, określające rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które są objęte ulgą.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.…

Ułatwienia 2019 – termin wyboru formy opodatkowania; status „małego podatnika”; 1x strata do 5 mln PLN

Wprowadzono zmiany do szeregu ustaw, których głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Powinny one stworzyć lepsze warunki dla podejmowania przez przedsiębiorców (podatników) inicjatyw rozwijających ich podstawowe aktywności, odciążając ich w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych. Założone cele są realizowane poprzez zmiany w dwóch obszarach: prawa podatkowego i prawa gospodarczego (rozumianego szeroko, jako całokształt norm regulujących zagadnienia gospodarcze).

W zakresie zmian prawa podatkowego wprowadzono następujące najważniejsze zmiany: likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika; wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód); podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro; wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln PLN.

Korzystna zmiana dotyczy wspólnego rozliczenia małżonków od zeznania składanego w 2019 r. Mianowicie nie będzie już zakazu wspólnego rozliczenia małżonków w przypadku nie złożenia zeznania w terminie, tj. do końca …

Aspekty podatkowe poszczególnych opcji trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce

Istnieją 3 filary systemu emerytalnego w Polsce:

I filar – państwowy (ZUS)

II filaru – kapitałowy (OFE)

III filar – kapitałowy dobrowolny (IKE, IKZE, PPK, TFI)

Poniżej przedstawiam krótki opis aspektów podatkowych w ramach trzeciego filaru – dobrowolnego:

OPCJA 1

IKZE Indywidualne Konta Zabezpieczenie Emerytalnego

W pierwszej kolejności – najbardziej się opłaca, ponieważ korzyści pojawiają się w trakcie oszczędzania. Oszczędności odkładane na IKZE nie są obciążone 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych w momencie wypłaty, ale w tym celu muszą jednak pozostawać na koncie właściciela do osiągnięcia przez niego 65 roku życia. Wypłata z konta IKZE po 65 roku życia zostaje objęta 10% ryczałtowym podatkiem dochodowym zamiast 19-proc. podatkiem, który obowiązuje w przypadku innych odsetek z oszczędności, lokat lub funduszy.

Korzyści podatkowe w trakcie oszczędzania

Co roku w zeznaniu rocznym możesz odliczyć od dochodu kwoty, które wpłaciłeś na konto IKZE w ciągu roku. Wpłat dokonujesz kiedy chcesz. Limit wpłat na IKZE jest ustalany co roku. Limit wpłat w 2019 roku wynosi 5 718 zł. Od 2021 r. limit ma być podwyższony do ok. 8 000 zł.

OPCJA 2

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

W drugiej kolejności – …

Kasa fiskalna przy wynajmie nieruchomości

Generalnie, jeśli wynajmuje się mieszkanie osobom fizycznym, to jest obowiązek przychody z tego najmu rejestrować na kasie fiskalnej. Jeśli jednak nie osiąga się z najmu więcej niż 20 tys. zł obrotu rocznie, to nie trzeba kupować kasy fiskalnej – ALE PRZY KILKU MIESZKANIACH TA KWOTA ZOSTANIE PRZEKROCZONA.

Sposoby na uniknięcie kasy fiskalnej w najmie:

SPOSÓB 1:

 – wystawianie faktur przy płatnościach czynszu za najem gotówką

Jeżeli wolimy przyjmować od najemcy pieniądze do ręki, powinniśmy wystawiać najemcy faktury. Wcale nie musimy do tego być podatnikami VAT. Faktura powinna zawierać datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska wynajmującego oraz najemcy, adres wynajmowanego mieszkania, wskazanie miesiąca, którego dotyczy i kwotę czynszu. Najemcy wręczamy oryginały faktur, a sami przechowujemy ich kopie. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu najmu prywatnego (nawet jeśli równocześnie prowadzi niezwiązaną z najmem działalność gospodarczą) nie ma obowiązku wystawiania z tego tytułu faktur sprzedażowych. Może jednak dobrowolnie podjąć decyzję o sporządzaniu takich dokumentów co miesiąc. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne, szczególnie, jeśli lokatorem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności, a zapłata czynszu następuje w formie gotówkowej – w ten sposób bowiem można uniknąć …

Rozliczenie roczne najmu nieruchomości przez 1 z małżonków

Zasadniczo, w najmie prywatnym dochody czy też przychody z najmu nieruchomości, która stanowi współwłasność małżeńską, powinny być opodatkowane przez każdego z małżonków osobno. Należy się do tego stosować zarówno przy wpłacie zaliczek w trakcie roku podatkowego jak i przy rozliczeniu rocznym. Ustawodawca przewidział, na szczęście, możliwość, żeby całość najmu współwłasności rozliczał jeden z małżonków, pod warunkiem że:

 • między małżonkami jest wspólnota majątkowa;
 • małżonkowie złożą w odpowiednim terminie w US odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu/przychodu przez jednego z małżonków.

W przypadku ryczałtu (8,5%/12,5%) oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków, podpisane przez oboje małżonków, należy złożyć naczelnikowi US właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych (18%/32%) oświadczenie o wyborze opodatkowania całości dochodu z najmu przez jednego z małżonków, podpisane przez oboje małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi US najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności.

Należy pamiętać, że zeznanie roczne w przypadku ryczałtu nie jest składane w terminie 30 kwietnia, jak dla zasad ogólnych, tylko do końca lutego (zmiana od 2019 r.) na osobnym druku Pit 28.…

Zakup mieszkania na wynajem w Polsce – studium przypadku

Czy myślisz o zakupie mieszkania w Polsce, aby je wynająć? Jest to bardzo atrakcyjna i popularna forma inwestowania pieniędzy i otrzymywania pasywnego dochodu.

Celem niniejszej analizy jest dokonanie rekomendacji najbardziej optymalnego wariantu dla inwestycji, polegającej na zakupie mieszkania na wynajem, w zależności od formy prawnej inwestora.

Warianty, jakie będą podlegać analizom, to:

 • W 1: Wariant zakupu mieszkania przez osobę fizyczną
 • W 2: Wariant zakupu mieszkania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • W 3: Wariant zakupu mieszkania przez spółkę komandytową
 • W 4: Wariant zakupu mieszkania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres analizy

10 lat, pod koniec 10go roku następuje sprzedaż mieszkania, aby ukazać odmienne skutki dokonania sprzedaży w analizowanych wariantach.

Cena nabycia

280 000 PLN plus prowizja pośrednika, opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), razem 289 800 PLN.

Finansowanie

Środki własne 100%.

Przychody

Przyjęto umowę z najemcą w kwocie 1 550 PLN/mies.

Cena sprzedaży po upływie 10 lat (założenie o wzroście cen): 500 000 PLN.

Aby ukazać różne skutki podatkowe w poszczególnych wariantach założono wzrost cen na rynku nieruchomości. W przypadku stagnacji lub spadku cen …

Niemiecki podatek dochodowy – czynniki mające wpływ na kwotę zwrotu

W celu rozliczenia niemieckiego podatku dochodowego (Lohnsteuer) konieczne jest przede wszystkim pozyskanie numeru identyfikacyjnego, bowiem do czasu uzyskania numeru podatnik jest zaklasyfikowany do szóstej klasy podatkowej, przy której pobierane są zawyżone zaliczki na podatek dochodowy.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy rezydentów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania i przebywają nieprzerwanie ponad 183 dni w roku w Niemczech. Krótkie przerwy nie przerywają ciągłości pobytu. Mają oni obowiązek złożenia rozliczenia rocznego oraz wykazania w rozliczeniu rocznym wszystkich przychodów, jakie osiągnęli, niezależnie od kraju pochodzenia przychodów (Welteinkommensprinzip).

Rozliczenie na wniosek

Możliwe jest również rozliczenie na zasadach takich, jak w przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego, na wniosek złożony przez podatnika z innego kraju UE, przebywającego w Niemczech krócej niż 183 dni lub nie zameldowanego w Niemczech, jeśli jego dochody osiągnięte w innym kraju nie przekraczają określonych limitów. Potrzebne jest w tym celu udokumentowanie wysokości dochodów osiągniętych w innym kraju za pomocą zaświadczenia z urzędu skarbowego tego kraju. Co istotne, osobno powinny zostać wyodrębnione otrzymane renty, emerytury czy zasiłki chorobowe, gdyż nie są one wliczane do kryterium dochodowego, są natomiast brane pod uwagę przy obliczaniu progresji podatkowej.

Można mieć zatem …

Zwrot podatku od dochodów w Niemczech (Lohnsteuer) – wymagania niemieckich urzędów odnośnie potwierdzenia podwójnego gospodarstwa domowego i dojazdów

Jeśli Państwa ośrodkiem interesów życiowych jest Polska, należy dochować szczególnej staranności przy gromadzeniu dokumentów potwierdzających prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego, tak aby niemieckie urzędy (Finanzämter) uznały wydatki z tym związane przy rozliczeniu niemieckiego podatku dochodowego.

Udokumentowanie kosztów zakwaterowania w Niemczech

Zamieszkanie na terenie Niemiec powinno być potwierdzone dowodem wpłaty oraz umową najmu mieszkania czy pokoju, ewentualnie oświadczeniem pracodawcy o udostępnieniu lokalu odpłatnie. W niektórych przypadkach urząd może wezwać do przedstawienia np. paragonów ze sklepów na artykuły podstawowej potrzeby, szczególnie w sytuacji, gdy płatności lub najem lokalu mieszkalnego nie są udokumentowane.

Ośrodkiem interesów życiowych Polska? Trzeba to udowodnić!

W celu wykazania, że ośrodkiem interesów życiowych jest Polska, również przydatna jest umowa najmu (kopia) lub przydziału lokalu mieszkalnego lub akt notarialny potwierdzający własność lokalu.Pomocne mogą okazać się ponadto dowody płatności np. za czynsz, media, ogrzewanie, etc. Jeśli ktoś mieszka u rodziców powinien przedstawić dowody potwierdzające udział w finansowaniu wydatków na utrzymanie mieszkania.

Co istotne, nie są uznawane wydatki zapłacone w gotówce, a zatem nawet rozliczając się z rodzicami należy dokonywać płatności przelewem.

Przydatna może być udokumentowana przynależność do kościoła, organizacji sportowych lub innych stowarzyszeń/klubów. …

Rewolucja w pitach – od 15 lutego wypełnione zeznania na portalu podatkowym

Może nie wszyscy wiecie, że ustawa z dnia 4 października 2018 r. zakłada wprowadzenie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych polegających na nałożeniu na organ podatkowy obowiązku udostępnienia zeznania, co oznacza, że obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania przez KAS, bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Przygotowane zeznanie będzie udostępniane podatnikowi na Portalu Podatkowym z dniem 15 lutego (po zakończeniu roku podatkowego). Podatnik uzyska dostęp do tego zeznania po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników). Podatnicy będą składać zeznanie w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Zeznanie przygotowane przez KAS podatnik będzie mógł: a) zweryfikować i zaakceptować bez zmian, b) poprawić w wyniku dokonanej weryfikacji (np. wysokość kosztów uzyskania przychodów), c) uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, np. ulgi podatkowe, d) odrzucić i rozliczyć się w inny dostępny sposób.

Jeżeli podatnik nie podejmie działań – zeznanie udostępnione przez urząd zostanie uznane za zaakceptowane przez podatnika z końcem okresu rozliczeniowego.

KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika …

Przejście pracownika na samozatrudnienie – warunki i ograniczenia

Jeśli nie rozważasz ewentualnego przejścia na samozatrudnienie, to możesz odpuścić sobie dalsze czytanie, jeśli jednak nie wykluczasz takiej ewentualności lub jesteś pracodawcą, to poniższy wpis może okazać się dla Ciebie wartościowy.

Otrzymuję zapytania o zagadnienie powracające jak bumerang: czy pracownicy mogą przejść na samozatrudnienie i rozpocząć własną działalność gospodarczą? Odpowiedź jest taka, jaka najczęściej pada z ust doradcy podatkowego: „Tak, ale to nie jest takie proste” 🙂 albo „To zależy…” 🙂

A więc – jest to możliwe, ale… należy w takiej sytuacji mieć na uwadze, że samozatrudniony nie może wystawiać faktur dla byłego pracodawcy za te same czynności, które wykonywał na podstawie umowy o pracę.

Warunek tego rozwiązania (aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym i ZUSem)

Samozatrudniony nie może zawrzeć umowy z byłym pracodawcą w odniesieniu do tych samych czynności, które wykonywał jako pracownik. Powinien więc mieć umowę z inną firmą, a umowa ta musi obejmować inne czynności niż te, które wykonywał jako pracownik.

Czy to jest wykonalne? Należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie.

Różnice dla pracownika pomiędzy umową o pracę a własną firmą

W umowie o pracę pracownik płaci składki ZUS proporcjonalnie do swego wynagrodzenia, natomiast będąc samozatrudnionym może płacić stałą kwotę …

Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w 2019

Wprowadzone zostały rewolucyjne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Prezydent podpisał w grudniu ustawę zmieniającą przepisy o podatku dochodowym. Niektóre przepisy obowiązują od początku 2019 roku.

Nowe regulacje dotyczą m.in. następujących zagadnień:

Ceny transferowe

 • Nowe progi dla wymogów dotyczących dokumentacji cen transferowych – 10 mln PLN – dla transakcji dotyczących aktywów rzeczowych i finansowych, 2 mln PLN – dla innych transakcji. Zmiana ta miała na celu zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych, niemniej jednak może wiązać się z powstaniem obowiązku dokumentacyjnego dla podatników, którzy obecnie takiego obowiązku nie mają ze względu na osiąganie przychodów lub kosztów poniżej 2 mln EUR. Zgodnie ze zmienianymi przepisami podatnik, który zawrze ww. typy transakcji o wskazanych wartościach, będzie zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, nawet jeżeli suma jego przychodów lub kosztów nie przekroczy 2 mln EUR;
 • Nie trzeba uwzględniać lokalnych transakcji w dokumentacji cen transferowych;
 • Zwiększenie zakresu podmiotów powiązanych o osobiste relacje lub relacje niewynikające z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych;
 • Master File może być przygotowany w języku angielskim;
 • Wydłużenie terminu złożenia dokumentacji cen transferowych – 9 miesięcy

Polski system podatkowy na tle innych krajów OECD w 2018 r.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Tax Foundation, Polska została sklasyfikowana na 33 miejscu pod względem konkurencyjności i neutralności podatkowej wśród 35 państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Mniej konkurencyjne od Polski okazały się jedynie Włochy i Francja. Już piąty rok z rzędu Estonia jest najbardziej konkurencyjnym krajem. Jak tłumaczą autorzy rankingu, Estonia zawdzięcza to głównie podatkowi korporacyjnemu (20 proc.), który dotyczy tylko wypłacanych zysków oraz liniowemu opodatkowaniu dochodów osób fizycznych (20 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się także Łotwa, Nowa Zelandia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Australia, Czechy oraz Austria. Stosunkowo dobrze Polska wypadła jedynie w kategorii dotyczącej opodatkowania przedsiębiorstw (9 miejsce w podkategorii). Pod względem opodatkowania konsumpcji Polska zajęła natomiast ostatnie (35) miejsce. Co jest przedmiotem oceny? Oto wyjaśnienia autorów:

Międzynarodowy wskaźnik konkurencyjności podatkowej (ITCI) polega na zmierzeniu zakresu, w jakim system podatkowy danego kraju spełnia dwa ważne aspekty polityki podatkowej: konkurencyjność i neutralność. Konkurencyjny system podatkowy to taki, który utrzymuje krańcowe stawki podatkowe na niskim poziomie. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie kapitał jest bardzo mobilny. Firmy mogą zdecydować się na inwestowanie w dowolnej liczbie krajów …

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial