Co się zmieni w 2022 r. w podatku u źródła (WHT)?

Zmiany przepisów podatkowych od 2022 r. dotyczą m.in. podmiotów dokonujących płatności transgranicznych, obejmujących: odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne oraz dywidendy. Dla podmiotów działających międzynarodowo, funkcjonujących jednocześnie w Polsce i w innych krajach, wprowadzane zmiany prawne mają istotne znaczenie.

Mechanizm pay-and-refund

Obecnie, w przypadku gdy płatności transgraniczne dokonywane przez polskie podmioty przekraczają 2 mln PLN rocznie, istnieje generalny obowiązek poboru podatku u źródła (według standardowej stawki 19% lub 20%) od nadwyżki powyżej 2 mln PLN – niezależnie od ulgi przysługującej na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub krajowych przepisów podatkowych. Pobór podatku u źródła powinien być dokonywany przez polski podmiot dokonujący płatności (płatnika). Podatek u źródła dotyczy następujących rodzajów płatności:

  • odsetki;
  • należności licencyjne (np. opłaty za korzystanie z praw autorskich, znaków towarowych, opłaty za sprzedaż tych praw, opłaty za korzystanie z know-how);
  • opłaty za usługi niematerialne (dotyczy to usług takich jak: doradztwo, księgowość, badanie rynku, usługi prawne, reklama, zarządzanie i kontrola, przetwarzanie danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancje i poręczenia oraz świadczenia o podobnym charakterze);
  • dywidendy (i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

Po dokonaniu takiego obowiązkowego poboru podatku u źródła istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku. Dlatego też powyższa procedura nazywana jest mechanizmem pay-and-refund. Na chwilę obecną mechanizm ten jest jednak czasowo zawieszony z uwagi na specjalne przepisy wydawane regularnie przez Ministerstwo Finansów.

Polski Ład wprowadza korzystne zmiany w mechanizmie pay-and-refund. Zgodnie z nim, mechanizm ten będzie miał zastosowanie wyłącznie do płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych i będzie dotyczył wyłącznie odsetek, należności licencyjnych i dywidend. Mechanizm pay-and-refund nie będzie miał zatem zastosowania do płatności za usługi niematerialne (nawet jeśli są one dokonywane na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych), jak również do wszystkich innych rodzajów płatności dokonywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT)

Obecnie polscy płatnicy mogą zostać zwolnieni z mechanizmu pay-and-refund w przypadku uzyskania specjalnej decyzji wydanej przez urząd skarbowy (tzw. opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła WHT). Jednakże, taka opinia może być wydana jedynie w odniesieniu do zastosowania zwolnień z WHT przewidzianych w odpowiednich dyrektywach UE (dotyczących odsetek, należności licencyjnych i dywidend).

Polski Ład rozszerza zakres opinii również na inne zwolnienia z WHT/obniżone stawki podatkowe, które są przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym rozliczenie podatku u źródła będzie bardziej dogodne.

Oświadczenie potwierdzające

Innym sposobem na niepobieranie przez polskich płatników podatku u źródła w ramach mechanizmu pay-and-refund jest złożenie w urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia z WHT lub obniżonej stawki podatku. Obecnie jednak oświadczenie takie wymaga podpisu wszystkich członków zarządu płatnika. Przepisy Polskiego Ładu będą pozwalały na podpisanie ww. oświadczenia przez wyznaczonego członka zarządu. Nadal jednak nie będzie możliwe złożenie takiego oświadczenia przez pełnomocnika.

Certyfikat rezydencji

W przypadku zastosowania zwolnienia z WHT lub obniżonej stawki podatku polskie przepisy dotyczące WHT w każdym przypadku wymagają od płatnika posiadania oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej (tj. dokumentu wydanego przez właściwy organ, który potwierdza rezydencję podatkową odbiorcy płatności). W niektórych przypadkach polskie przepisy dopuszczają jednak posługiwanie się również kopią takiego certyfikatu (np. w przypadku, gdy płatności dokonywane na rzecz tego samego podmiotu nie przekraczają 10.000 zł w roku kalendarzowym i dotyczą opłat za usługi niematerialne).

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzą możliwość posługiwania się kopią zaświadczenia podatkowego w każdym przypadku (do wszystkich rodzajów płatności i niezależnie od ich wysokości).

Rozszerzona definicja należytej staranności podatnika podatku u źródła

Polskie przepisy obecnie wymagają od płatnika, aby weryfikując warunki zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub zwolnienia z podatku, dochował należytej staranności przy takiej weryfikacji poprzez charakter i skalę prowadzonej przez płatnika działalności.

Po zmianach polskie przepisy dotyczące weryfikacji należytej staranności będą bardziej szczegółowe. Warunki te będą weryfikowane również poprzez odniesienie się do podmiotów powiązanych. Oznacza to, że w przypadku płatności na rzecz podmiotów powiązanych standard należytej staranności będzie wyższy.

Tekst został przygotowany na podstawie opisu zmian przepisów: Polski Ład – podsumowanie zmian – Arena (arenaadvisory.com)

Please follow and like us: