VAT E-commerce: podsumowanie zmian przepisów

Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązuje szereg zmian w dyrektywie 2006/112/WE (dyrektywa VAT), które mają wpływ na przepisy dotyczące VAT, mające zastosowanie do transgranicznego handlu elektronicznego między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C).

W celu ułatwienia zrozumienia nowych przepisów, Komisja Europejska – Dyrekcja generalna Ds. Podatków i unii celnej, opublikowała noty wyjaśniające w sprawie przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym. Zgodnie z tymi notami, zmiany przepisów mają pomóc sprostać wyzwaniom wynikającym z systemów VAT odnoszących się do sprzedaży towarów na odległość oraz z importu przesyłek o niskiej wartości, mianowicie:

 • ponieważ unijne przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż towarów przez internet wśród konsumentów końcowych znajdujących się w innym państwie członkowskim muszą zarejestrować się i rozliczać z podatku VAT w państwie członkowskim konsumenta, w przypadku gdy ich sprzedaż przekracza próg sprzedaży na odległość, tj. 35 000/100 000 EUR. Stwarza to znaczne obciążenie administracyjne dla podmiotów gospodarczych i utrudnia rozwój wewnątrzunijnego handlu w internecie;
 • ponieważ zwolnieniu z VAT podlega import towarów o niskiej wartości wynoszącej do 22 EUR i zwolnienie to prowadzi do nadużyć, państwa członkowskie tracą część swoich dochodów podatkowych;
 • ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa spoza UE prowadzące sprzedaż towarów z państw trzecich wśród konsumentów w UE mogą dokonywać dostaw do UE bez VAT i nie są zobowiązane do rejestrowania się do celów VAT, korzystają one z wyraźnej przewagi handlowej w porównaniu ze swoimi konkurentami mającymi siedzibę w UE.

Główne zmiany są następujące:

 • biorąc pod uwagę sukces małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS), umożliwiającego dostawcom usług telekomunikacyjnych, nadawczych i świadczonych drogą elektroniczną rejestrację do celów VAT w jednym państwie członkowskim i rozliczanie się w tym państwie członkowskim z podatku VAT należnego w innych państwach członkowskich, system ten zostanie rozszerzony na inne usługi B2C, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, jak również na niektóre krajowe dostawy towarów, tym samym stając się większym punktem kompleksowej obsługi;
 • istniejący próg dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość zostanie zniesiony i zastąpiony nowym ogólnounijnym progiem wynoszącym 10 000 EUR, poniżej którego świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i świadczonych drogą elektroniczną oraz wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość mogą nadal podlegać podatkowi VAT w państwie członkowskim, w którym podatnik świadczący te usługi telekomunikacyjne, nadawcze i świadczone drogą elektroniczną ma swoją siedzibę lub w którym znajdują się te towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu;
 • ustanowione zostaną przepisy szczególne, na podstawie których do celów VAT uznaje się, że podmiot ułatwiający dostawy poprzez użycie elektronicznego interfejsu internetowego otrzymał i dokonał dostawy tych towarów samodzielnie („podmiot uznawany za dostawcę”);
 • zwolnienie z VAT przy imporcie małych przesyłek o wartości do 22 EUR zostanie wycofane, a opracowana zostanie nowa procedura szczególna dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, którą nazwano punktem kompleksowej obsługi importu;
 • określone zostaną środki upraszczające w odniesieniu do sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 EUR w przypadkach niekorzystania z punktu kompleksowej obsługi importu (uregulowania szczególne);
 • przedstawione zostaną nowe wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji dotyczące podmiotów ułatwiających dostawy towarów i świadczenie usług poprzez użycie interfejsu elektronicznego, w tym w przypadkach, w których operator interfejsu elektronicznego nie jest podmiotem uznawanym za dostawcę.

Nowe przepisy dotyczą następujących transakcji:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich prowadzonej przez dostawców lub podmioty uznawane za dostawców (zdefiniowanej w art. 14 ust. 4 pkt 2 dyrektywy VAT) z wyjątkiem towarów podlegających akcyzie;
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość prowadzonej przez dostawców lub podmioty uznawane za dostawców (zdefiniowanej w art. 14 ust. 4 pkt 1 dyrektywy VAT);
 • sprzedaży krajowej towarów przez podmioty uznawane za dostawców (zob. art. 14a ust. 2 dyrektywy VAT);
 • świadczenia usług przez podatników niemających siedziby na terytorium UE lub podatników mających siedzibę na terytorium UE, ale nie w państwie członkowskim konsumpcji na rzecz osób niebędących podatnikami (konsumenci końcowi).

W kolejnych artykułach opisuję w szczegółach zmiany przepisów w odniesieniu do platform elektronicznych oraz w odniesieniu do procedur szczególnych.

Please follow and like us: