CIT – ulgi podatkowe dla spółek w 2022 r.

Modyfikacje przepisów podatkowych w Polsce od 2022 r. obejmują szereg korzystnych zmian w zakresie ulg podatkowych, jakie są dostępne dla spółek kapitałowych. Zmiany dotyczą ulg już istniejących w dotychczasowych przepisach oraz wprowadzenia nowych ulg podatkowych w ramach Polskiego Ładu.  

Zmiany w rozliczaniu ulgi B+R oraz IP BOX

W ramach ulgi B+R podatnik ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% (150% w przypadku CBR) tzw. kosztów kwalifikowanych. Natomiast IP BOX daje możliwość opodatkowania dochodów z wytworzenia praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5%. Obecnie podatnik nie może skorzystać z obu ulg w stosunku do tej samej grupy dochodów.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość jednoczesnego stosowania ulgi B+R oraz IP Box do tego samego dochodu (tych samych projektów). To bardzo dobra zmiana, szczególnie dla podmiotów, które co roku kalkulowały, która ulga przyniesie im większe korzyści podatkowe. Dodatkowo limity kosztów kwalifikowanych przy uldze B+R ulegną zwiększeniu.

Ulga na prototyp

Prawo do skorzystania z ulgi będą mieli podatnicy wprowadzający na rynek nowy produkt. Ulga będzie działała na analogicznych zasadach jak obowiązująca już ulga B+R, z tym że różnica będzie w rodzaju kosztów kwalifikowanych. Za wydatki uznane w ramach produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek uznaje się m.in. zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji wraz kosztami ich ulepszenia i dostosowania, koszty nabycia materiałów i surowców a także koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu. W ramach ulgi podatnik zyska możliwość odliczenia 30% poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania (nie więcej niż 10% dochodu osiągniętego w roku podatkowym).

Ulga na robotyzację

Z ulgi będzie mógł skorzystać podatnik, który zainwestuje w zakup robota przemysłowego. Za koszt kwalifikowany w związku z inwestycją może zostać uznany: zakup nowych maszyn, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do ich uruchomienia i użytkowania oraz nabycie usług szkoleniowych. Ulga będzie dawała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania nie więcej niż 50% wysokości kosztów.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Skorzystać z ulgi będą mogli przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo – rozwojową, którzy zatrudniają pracowników do wytworzenia własności intelektualnej (zaangażowanie pracownika w projekt musi wynieść przynajmniej 50% całkowitego czasu pracy). Podatnik ma prawo do obniżenia zaliczek na podatek dochodowy zapłacony od wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty B+R o wartość kwoty wynikającej z iloczynu niewykorzystanego odliczenia z tytułu ulgi na B+R oraz stawki podatku obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym.

Ulga na ekspansję

Ulga jest skierowana do podmiotów, które są zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności o nowe rynki zbytu. Podatnik będzie miał możliwość odliczyć wydatki poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów od podstawy opodatkowania. Za koszty poniesione w tym celu uznaje się m.in.: wydatki za udział w targach, działań promocyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań klientów, przygotowania niezbędnej dokumentacji np. do przetargu czy certyfikacji produktu. Kwota odliczenia nie może przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych i nie może być wyższa niż 1 mln zł.

Ulga konsolidacyjna

Z ulgi może skorzystać podatnik, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz nabędzie akcje lub udziały spółki posiadającej osobowość prawną. Podatnik oprócz zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów będzie miał dodatkowo możliwość odliczenia tych wydatków od podstawy opodatkowania (maksymalna wartość nie może przekroczyć wartości 250 tys. zł). Do kwalifikowanych wydatków na nabycie można zaliczyć m.in.: wydatki na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki.

Tekst został przygotowany na podstawie opisu zmian przepisów: Polski Ład – podsumowanie zmian – Arena (arenaadvisory.com)

Please follow and like us: