Zwrot podatku od dochodów w Niemczech (Lohnsteuer) – wymagania niemieckich urzędów odnośnie potwierdzenia podwójnego gospodarstwa domowego i dojazdów

Jeśli Państwa ośrodkiem interesów życiowych jest Polska, należy dochować szczególnej staranności przy gromadzeniu dokumentów potwierdzających prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego, tak aby niemieckie urzędy (Finanzämter) uznały wydatki z tym związane przy rozliczeniu niemieckiego podatku dochodowego.

Udokumentowanie kosztów zakwaterowania w Niemczech

Zamieszkanie na terenie Niemiec powinno być potwierdzone dowodem wpłaty oraz umową najmu mieszkania czy pokoju, ewentualnie oświadczeniem pracodawcy o udostępnieniu lokalu odpłatnie. W niektórych przypadkach urząd może wezwać do przedstawienia np. paragonów ze sklepów na artykuły podstawowej potrzeby, szczególnie w sytuacji, gdy płatności lub najem lokalu mieszkalnego nie są udokumentowane.

Ośrodkiem interesów życiowych Polska? Trzeba to udowodnić!

W celu wykazania, że ośrodkiem interesów życiowych jest Polska, również przydatna jest umowa najmu (kopia) lub przydziału lokalu mieszkalnego lub akt notarialny potwierdzający własność lokalu.Pomocne mogą okazać się ponadto dowody płatności np. za czynsz, media, ogrzewanie, etc. Jeśli ktoś mieszka u rodziców powinien przedstawić dowody potwierdzające udział w finansowaniu wydatków na utrzymanie mieszkania.

Co istotne, nie są uznawane wydatki zapłacone w gotówce, a zatem nawet rozliczając się z rodzicami należy dokonywać płatności przelewem.

Przydatna może być udokumentowana przynależność do kościoła, organizacji sportowych lub innych stowarzyszeń/klubów. Urząd czasem wzywa do przedłożenia dowodów zakupu artykułów pierwszej potrzeby lub nawet dowodów, potwierdzających wypłatę pieniędzy z bankomatu.

Z przedstawionych możliwych form dokumentowania ośrodka interesów życiowych oraz miejsca zakwaterowania w Niemczech wynika potrzeba bardzo skrupulatnego gromadzenia dokumentów przez cały rok, aby móc złożyć zeznanie roczne po zakończeniu roku podatkowego bez obaw o ewentualne wezwania z niemieckiego urzędu.

Dowody potwierdzające dojazdy

W przypadku dojazdów własnym samochodem należy prowadzić ewidencję jazd (Fahrtenbuch), w której widnieje data, godzina, miejsce i stan licznika.

Ponadto przydatne jest udokumentowanie przebiegu pojazdu, np. za pomocą dowodów wykonania przez upoważnione podmioty okresowych przeglądów technicznych lub gwarancyjnych, wraz z podaniem stanu licznika. Kolejnymi dowodami są dowody zakupu usług naprawy pojazdu, zakupu części eksploatacyjnych, paragonów za paliwo. Wymagane jest przedłożenie dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej. Jeśli auto jest własnością osoby trzeciej, to konieczne jest przedłożenie oświadczenia o wspólnych dojazdach do pracy.

Dowodów nie trzeba wysyłać, ale trzeba je móc przedstawić na żądanie

Obecnie nie jest wymagane załączenie ww. dowodów do zeznania rocznego (poza zestawieniami), natomiast urząd może zażądać ich przedłożenia i trzeba być na to przygotowanym. Należy mieć na uwadze, że nie są uznawane dowody w języku polskim, konieczne jest ich opisanie w języku niemieckim lub przetłumaczenie na język niemiecki.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial