VAT E-commerce: Platformy elektroniczne

Podsumowanie najważniejszych zmian z zakresu e-commerce znajduje się w poprzednim artykule. Niniejszy tekst podsumowuje postanowienia przepisów o e-commerce, dotyczące platform elektronicznych.

W celu ułatwienia zrozumienia nowych przepisów, Komisja Europejska – Dyrekcja generalna Ds. Podatków i unii celnej, opublikowała noty wyjaśniające w sprawie przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym. Zgodnie z tymi notami, podatnik ułatwiający dostawę poprzez użycie interfejsu elektronicznego takiego jak platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki jest podmiotem uznawanym za dostawcę w przypadku:

  • sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, często określanych jako towary o niskiej wartości – art. 14a ust. 1 lub
  • dostaw towarów na terytorium Wspólnoty przez podatnika niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty na rzecz osoby niebędącej podatnikiem; dotyczy to zarówno dostaw krajowych, jak i wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – art. 14a ust. 2.

Innymi słowy, podatnik ułatwiający dostawę poprzez użycie interfejsu elektronicznego stanie się podmiotem uznawanym za dostawcę w przypadku następujących dostaw realizowanych za pośrednictwem jego interfejsu elektronicznego:

  • towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR dostarczanych nabywcy w UE i importowanych do UE niezależnie od tego, czy właściwy dostawca/sprzedawca ma swoją siedzibę w UE czy poza UE;
  • towarów, które zostały już wprowadzone do obrotu w UE, i towarów, które znajdują się w UE i są dostarczane nabywcom w UE niezależnie od ich wartości, jeżeli siedziba właściwego dostawcy/sprzedawcy mieści się poza UE.

Podatnik ułatwiający dostawę poprzez użycie interfejsu elektronicznego nie stanie się zatem podmiotem uznawanym za dostawcę w przypadku transakcji dotyczących:

  • towarów w przesyłkach, jeżeli rzeczywista wartość przekracza 150 EUR, importowanych do UE niezależnie od miejsca, w którym właściwy dostawca/sprzedawca ma swoją siedzibę;
  • towarów, które zostały już wprowadzone do obrotu w UE, i towarów, które znajdują się w UE i są dostarczane nabywcom w UE niezależnie od ich wartości, jeżeli siedziba właściwego dostawcy/sprzedawcy mieści się w UE.

W poniższej tabeli 1 podsumowano poszczególne obowiązki w zakresie fakturowania.

Tabela 1: Fakturowanie

Dostawy Czy istnieje obowiązek fakturowania zgodnie z dyrektywą VAT? Czy państwo członkowskie może nałożyć obowiązek fakturowania? Przepisy dotyczące fakturowania którego państwa członkowskiego mają zastosowanie?
Dostawa uznawa na za dostawę B2B Sprzedaż na odległość towarów importowanych (art. 14a ust. 1) Nie dotyczy*

* Faktura handlowa na potrzeby odprawy celnej

Nie dotyczy Nie dotyczy
Dostawa towarów na terytorium UE (art. 14a ust. 2) TAK Nie dotyczy Państwo członkowskie, w którym odbywa się dostawa
Dostawa uznawa ną za dostawę B2C Sprzedaż na odległość towarów importowanych (art. 14a ust. 1) odbywająca się w UE NIE*

* Faktura handlowa na potrzeby odprawy celnej

TAK a) Korzystanie z procedury szczególnej – państwo członkowskie identyfikacji

b) Brak korzystania z procedury szczególnej – państwo członkowskie,

w którym odbywa się sprzedaż na odległość towarów importowanych

Dostawa towarów na terytorium              UE

(art. 14a ust. 2)

1) dostawa krajowa realizowana przez operatora interfejsu elektroniczn ego

2) wewnątrzuni jna sprzedaż towarów na odległość dokonywana przez operatora interfejsu elektronicznego

 

 

 

 

1) NIE

 

 

 

 

2) a) korzystanie z procedury szczególnej

– NIE

b) brak korzystania z procedury szczególnej – TAK

1) TAK

 

 

 

 

2) a) NIE

b) TAK

a) Korzystanie z procedury szczególnej – państwo członkowskie identyfikacji

b) Brak korzystania z procedury szczególnej – państwo członkowskie, w którym odbywa się sprzedaż na odległość towarów importowanych

Przepis dotyczący podmiotu uznawanego za dostawcę jest „fikcją” stworzoną do celów VAT. Podmiot uznawany za dostawcę zazwyczaj nie posiada towarów, a przekazanie własności towarów następuje między właściwym dostawcą i nabywcą. W związku z tym podmiot uznawany za dostawcę często nie będzie dysponował informacjami niezbędnymi do ustalenia miejsca dostawy i wypełnienia obowiązków w zakresie VAT, takimi jak miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zawierania transakcji (miejsce wysyłki), lub charakter dostarczanych towarów. Operator interfejsu elektronicznego będzie musiał uzyskać takie informacje od właściwego dostawcy. Ponadto podmiot uznawany za dostawcę będzie musiał określić swoje obowiązki w zakresie VAT w chwili dokonywania płatności przez nabywcę. Podmiot uznawany za dostawcę będzie zatem często zależny od dokładności informacji przekazanych przez dostawców przed realizacją płatności lub najpóźniej w momencie jej przeprowadzania, aby mógł zapewnić prawidłowe opodatkowanie dostawy podatkiem VAT (wypełnienie obowiązku w zakresie płatności obowiązku sprawozdawczego). Aby nie obciążać nieproporcjonalnie platform handlowych, zapewniono większą pewność prawa, a w uprzednio określonych przypadkach ograniczono ich odpowiedzialność za płatność VAT.

Przykład 1

Konsument zamawia towary od właściwego dostawcy za pośrednictwem operatora interfejsu elektronicznego, podając adres dostawy w państwie członkowskim A. Podatek VAT naliczony przez operatora interfejsu elektronicznego jest podatkiem od tych towarów obowiązującym w państwie członkowskim A. Po złożeniu zamówienia nabywca i właściwy dostawca uzgadniają dokonanie dostawy w państwie członkowskim B, w którym stawka VAT od dostarczanych towarów jest wyższa niż w państwie członkowskim A. Operator interfejsu elektronicznego nie zostaje o tym poinformowany. W tej sytuacji operator interfejsu elektronicznego nie jest odpowiedzialny za różnicę w VAT oraz potencjalne kary i odsetki za opóźnienia w płatnościach w państwie członkowskim B. Na odpowiedzialność właściwego dostawcy można powołać się wyłącznie wówczas, gdy państwo członkowskie B wprowadziło środki krajowe przewidujące odpowiedzialność solidarną właściwego dostawcy.

Przykład 2

Operator interfejsu elektronicznego zostaje poinformowany przez właściwego dostawcę o wartości i charakterze towaru, zgodnie z którymi należny podatek VAT wynosi 100 EUR-. Operator interfejsu elektronicznego przez pomyłkę deklaruje podatek VAT w wysokości 70 EUR. Przepis dotyczący ograniczonej odpowiedzialności nie ma zastosowania w tej sytuacji i operator interfejsu elektronicznego wciąż jest zobowiązany do zapłaty 30 EUR (różnicy między kwotą 100 EUR i 70 EUR) oraz potencjalnych kar i odsetek za opóźnienie w płatnościach.

Przykład 3

Podczas kontroli organy podatkowe ustalają, że zobowiązanie z tytułu VAT powinno wynosić 120 EUR, a nie 100 EUR-, jak określił operator interfejsu elektronicznego zgodnie z informacjami otrzymanymi od właściwego dostawcy. Ponieważ przepis dotyczący ograniczonej odpowiedzialności ma zastosowanie do kwot, które nie zostały zgłoszone ze względu na nieprawidłowe informacje otrzymane od właściwego dostawcy/innej osoby trzeciej, operator interfejsu elektronicznego nie będzie zobowiązany do zapłaty VAT w wysokości 20 EUR (różnicy między kwotą 120 EUR i 100 EUR). W takiej sytuacji można powołać się na odpowiedzialność właściwego dostawcy, w przypadku gdy państwo członkowskie wprowadziło środki krajowe przewidujące odpowiedzialność solidarną właściwego dostawcy.

Przykład 4

Towary są oferowane na stronie internetowej operatora interfejsu elektronicznego przez właściwego dostawcę, którego miejsce prowadzenia działalności lub stała siedziba znajdują się w UE. Operator interfejsu elektronicznego zostaje powiadomiony przez właściwego dostawcę, że oferowane towary znajdują się w państwie członkowskim A. W związku z tym operator interfejsu elektronicznego nie deklaruje podatku VAT w odniesieniu do sprzedaży tych towarów. W trakcie kontroli podatkowej okazuje się jednak, że towary (wszystkie lub część) zostały wysłane do konsumenta w UE bezpośrednio z miejsca spoza UE w jednej przesyłce, a wartość towarów w tej przesyłce nie przekraczała 150 EUR. Operator interfejsu elektronicznego nie będzie zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty VAT jako podmiot uznawany za dostawcę w przypadku sprzedaży towarów importowanych na odległość. Nie powinna jednak nastąpić strata z tytułu podatku VAT od tej transakcji, ponieważ VAT zostanie pobrany przy imporcie towarów w UE (zwolnienie w ramach punktu kompleksowej obsługi importu nie jest możliwe).

W poniższej tabeli 2 przedstawiono elementy, które należy uwzględnić w ewidencji podatników w zależności od stosowanej procedury.

Tabela 2: Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji spoczywające na podmiocie uznawanym za dostawcę, który korzysta z jednej z procedur szczególnych

  Jeżeli podatnik korzysta z procedury nieunijnej (punkt kompleksowej obsługi) lub procedury unijnej (punkt kompleksowej obsługi)

Art. 63c ust. 1 rozporządzenia wykonawczego w sprawie VAT

Jeżeli podatnik korzysta z procedury importu (punkt kompleksowej obsługi importu)

Art. 63c ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w sprawie VAT

Informacje, które podatnik powinien zawrzeć w ewidencji a)     państwo członkowskie konsumpcji, w którym

dokonywane     są dostawy towarów lub

świadczone są usługi;

b)     rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy;

c)     datę     świadczenia usług       lub dokonania

dostawy towarów;

d)     podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty;

e)     wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;

f)      zastosowaną stawkę VAT;

g)     kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty;

h)     datę i kwotę otrzymanych płatności;

i)      wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług;

j)    w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze;

k)   w przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;

l)   wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT

a)       oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, w którym dokonywana jest dostawa towarów;

b)     opis oraz ilość towarów będących przedmiotem dostawy;

c)     datę dokonania dostawy towarów;

d)     podstawę      opodatkowania       ze       wskazaniem

zastosowanej waluty;

e)     wszelkie kolejne kwoty podwyższające              lub

obniżające podstawę opodatkowania;

f)      zastosowaną stawkę VAT;

g)    kwotę      należnego       VAT      ze      wskazaniem

zastosowanej waluty;

h)     datę i kwotę otrzymanych płatności;

i)      w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze;

j)      informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym rozpoczyna się i kończy wysyłka lub transport towarów do nabywcy;

k)     wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT;

l)      numer zamówienia lub niepowtarzalny numer transakcji;

n)   niepowtarzalny numer przesyłki w przypadku, gdy podatnik ten bezpośrednio uczestniczy w dostarczaniu towarów.

 

Ewidencję informacji określonych w art. 63c rozporządzenia wykonawczego w sprawie VAT należy prowadzić przez 10 lat od końca roku, w którym zrealizowano dostawę i powinna być ona udostępniona drogą elektroniczną na wniosek państw członkowskich.

Please follow and like us: