Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w 2019

Wprowadzone zostały rewolucyjne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Prezydent podpisał w grudniu ustawę zmieniającą przepisy o podatku dochodowym. Niektóre przepisy obowiązują od początku 2019 roku.

Nowe regulacje dotyczą m.in. następujących zagadnień:

Ceny transferowe

 • Nowe progi dla wymogów dotyczących dokumentacji cen transferowych – 10 mln PLN – dla transakcji dotyczących aktywów rzeczowych i finansowych, 2 mln PLN – dla innych transakcji. Zmiana ta miała na celu zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych, niemniej jednak może wiązać się z powstaniem obowiązku dokumentacyjnego dla podatników, którzy obecnie takiego obowiązku nie mają ze względu na osiąganie przychodów lub kosztów poniżej 2 mln EUR. Zgodnie ze zmienianymi przepisami podatnik, który zawrze ww. typy transakcji o wskazanych wartościach, będzie zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, nawet jeżeli suma jego przychodów lub kosztów nie przekroczy 2 mln EUR;
 • Nie trzeba uwzględniać lokalnych transakcji w dokumentacji cen transferowych;
 • Zwiększenie zakresu podmiotów powiązanych o osobiste relacje lub relacje niewynikające z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych;
 • Master File może być przygotowany w języku angielskim;
 • Wydłużenie terminu złożenia dokumentacji cen transferowych – 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego dla pliku lokalnego, 12 miesięcy dla Master File;
 • Oficjalne oprocentowanie pożyczek będzie publikowane, marża 5% dla usług o niskiej wartości dodanej;
 • Organy podatkowe będą w stanie skorygować lub zignorować kontrolowaną transakcję;
 • Możliwość wykorzystania nowej 6-tej metody, m.in. techniki wyceny, jeżeli dotychczasowe metody są niewykonalne.

IP Box

Preferencyjna stawka podatkowa w wysokości 5% od kwalifikowanych dochodów, tak długo jak istnieją prawa własności intelektualnej (w przypadku patentów do 20 lat). Wymagania: Prace badawczo-rozwojowe muszą być wykonywane przez samego podatnika i realizowane w Polsce. W porównaniu do dokonywania wydatków bez ulgi na badania i rozwój, w scenariuszu z wykorzystaniem ulgi na badania i rozwój, odliczenie kosztów dotyczących badań i rozwoju (tzw. „Kosztów kwalifikowalnych”) od podstawy opodatkowania jest możliwe niezależnie od tego, że te wydatki już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów. Odliczenie dokonywane jest w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Jest to zatem dodatkowa możliwość odliczenia kosztów i pomniejszenia podatku, ponad zwyczajne odliczanie kosztów i jest dostępna po zakończeniu roku. Te same koszty dwukrotnie obniżają podstawę opodatkowania – po raz pierwszy w miesięcznym obliczeniu zaliczki na podatek, po raz drugi w rocznym zeznaniu podatkowym.

Raportowanie schematów podatkowych

Narzędzie do zbierania informacji o agresywnym planowaniu podatkowym i schematach podatkowych. Władze chcą uzyskać informacje z wyprzedzeniem przed wdrożeniem schematu. Od początku 2019 r. należy zgłaszać schematy transgraniczne i krajowe. Promotorzy (księgowi, bankowcy, prawnicy itp.) mają obowiązek raportować w ciągu 30 dni od przedłożenia projektu schematu korzystającemu; jeżeli jednak mają zastosowanie przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej, korzystający sam musi poinformować organy podatkowe.

Obowiązkowe raportowanie o schematach krajowych ma zastosowanie, jeżeli przychody, koszty lub aktywa korzystającego lub jego podmiotu powiązanego przekraczają 10 mln EUR, lub gdy schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej powyżej 2,5 mln EUR i jednocześnie:

 • główną lub jedną z głównych korzyści, którą korzystający spodziewa się osiągnąć w związku ze schematem, jest korzyść podatkowa (rozumiana bardzo szeroko – zasadniczo jako każde obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego lub opóźnienie jego powstania), a dodatkowo spełniony jest przynajmniej jeden inny warunek z tzw. ogólnej cechy rozpoznawczej (szeroki i mało precyzyjny katalog, m.in. dokumentacja albo forma czynności nie wymaga istotnych zmian w zależności od korzystającego, istnieje zobowiązanie do zachowania w poufności sposobu, w jaki uzyskuje się korzyść podatkową ze schematu, wynagrodzenie dla doradcy ustalone na zasadzie success fee, itd.), lub
 • bez względu na to, jaka jest główna korzyść ze schematu – jeżeli spełnia on co najmniej jeden z szeregu różnych innych warunków.

Obowiązkowe raportowanie o schematach transgranicznych ma zastosowanie, jeżeli:

 • główną lub jedną z głównych korzyści, którą korzystający spodziewa się osiągnąć w związku ze schematem, jest korzyść podatkowa (rozumiana analogicznie jak przy schematach krajowych), a dodatkowo spełniony jest przynajmniej jeden inny warunek z tzw. ogólnej cechy rozpoznawczej (katalog tych warunków jest nieco węższy niż przy schematach krajowych), lub
 • bez względu na to, jaka jest główna korzyść ze schematu – jeżeli spełnia on co najmniej jeden z szeregu różnych warunków wymienionych w ustawie, na przykład:

a) występują zaliczane do kosztów uzyskania przychodu płatności transgraniczne na rzecz podmiotów powiązanych położonych w rajach podatkowych,

b) ten sam majątek podlega amortyzacji w więcej niż jednym państwie,

c) występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty,

d) dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

Exit tax

Polska i inne państwa członkowskie UE musiały wprowadzić unijną dyrektywę przeciwko unikaniu opodatkowania (Anti Tax Avoidance Directive). Jeżeli podatnik przenosi aktywa lub działalność gospodarczą (część przedsiębiorstwa) za granicę (między siedzibą główną a stałymi zakładami), musi zapłacić podatek od niezrealizowanego zysku związanego z aktywami. Hipotetyczny zysk jest opodatkowany stawką 19%.

Podatek u źródła

Obecnie, jeśli podatnik posiada niezbędne dokumenty (np. certyfikat rezydencji), można zastosować niższą stawkę dyrektywy o spółce dominującej lub zależnej lub umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowa regulacja:

 • w przypadku płatności poniżej 2 milionów złotych na rzecz podatnika (nie będącego rezydentem w Polsce) w roku podatkowym, można zastosować obecny model,
 • płatności w wysokości ponad 2 milionów złotych na rzecz podatnika (nie będącego rezydentem w Polsce) w jednym roku podatkowym będą podlegać krajowej stawce podatkowej (19% w przypadku dywidend, 20% w przypadku odsetek, należności licencyjnych i usług niematerialnych), a po zapłaceniu podatku istnieje możliwość żądania zwrotu podatku.

Możliwe zwolnienie z pobrania podatku – wystawienie oświadczenia podatnika o spełnieniu wszystkich warunków lub zwrócenie się do władz podatkowych o opinię, że można zastosować zwolnienie z pobrania podatku lub stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Notional interest deduction (hipotetyczne podatkowe odsetki od kapitału własnego)

Możliwość nowej kategorii kosztów uzyskania przychodów: odsetki od dopłat do kapitału własnego, wnoszonych przez polskie firmy lub odsetki od finansowania z zysku zatrzymanego w firmie. Oprocentowanie jest oparte na stopie procentowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski (obecnie 1,5%), powiększonej o 1 punkt procentowy.

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów dotyczących użytkowania pojazdów

 • Wprowadzenie limitu 150 000 PLN zarówno w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów z leasingu pojazdu, jak i w odniesieniu do kosztów amortyzacji – raty leasingowe i amortyzacja powyżej tego limitu dla pojazdów nieelektrycznych nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Regulacja jest wiążąca dla umów podpisanych po 1 stycznia 2019 r.
 • Wprowadzenie limitu 75% kosztów uzyskania przychodów w przypadku pojazdów używanych w sposób mieszany (tj. do celów biznesowych i prywatnych) – w odniesieniu do kosztów eksploatacji samochodu (paliwo i inne koszty)
 • Wprowadzenie limitu 20% kosztów uzyskania przychodów dla korzystania z prywatnych pojazdów w firmie, w odniesieniu do kosztów eksploatacji samochodu (paliwo i inne koszty), w miejsce dotychczasowego limitu wynikającego z kilometrówki.
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial