Kapitaalstorting, lening van aandeelhouders of extra betalingen van aandeelhouders. Wat is fiscaal het beste?

Welke vorm van cofinanciering van het bedrijf in Polen door de buitenlandse aandeelhouders is fiscaal het beste? De volgende uitleg is een antwoord op dit vaak gestelde vraag.

Kapitaalstorting

De overgedragen fondsen worden eigendom van het bedrijf in Polen. Methode om het kapitaal te vergroten: het aantal aandelen wordt verhoogd met behoud van hun nominale waarde, of de nominale waarde wordt verhoogd zonder hun aantal te wijzigen. Het procentuele aandeel van aandeelhouders in het kapitaal van de vennootschap is afhankelijk van de waarde van de verworven aandelen.

Deze vorm van cofinanciering vereist veel formaliteiten en is pas effectief nadat de verhoging is geregistreerd in het Rijksregister van de Rechtbank (hierna KRS).

Geen inkomstenbelasting voor het bedrijf:

Het vergroten van het aandelenkapitaal en het afdekken in contanten is fiscaal neutraal vanuit het oogpunt van de inkomstenbelasting. De waarde van de contante bijdragen vormt geen inkomen voor het bedrijf. Volgens art. 12 …

Wijziging van het belastingverdrag – moet u in Polen belasting betalen over Nederlandse pensioenen?

Nederland en Polen hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen beide landen ondertekend. Hierin zijn onder andere nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen en over vermogenswinsten op aandelen in onroerendezakenlichamen.

In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag alleen worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen deels aangepast. Op dit moment wordt het heffingsrecht over particulier pensioen of lijfrente aan de bronstaat toegewezen, als aan verschillende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing vervallen in het gewijzigde verdrag. Nederland kan belasting gaan heffen over alle …

Poolse werknemers moeten meer belasting betalen vanaf 1 januari 2021

De nieuwe regelgeving zal met name van belang zijn voor inkomens van de Poolse werknemers in bij voorbeeld Nederland, België, Oostenrijk en Noorwegen. Vanaf 1 januari 2021 zullen Polen die in deze landen werken, die Pools fiscaal ingezetene blijven, aan de Poolse belastingdienst het verschil moeten betalen tussen de in deze landen betaalde belasting en de heffing die ze in Polen zouden moeten betalen.

Het inkomen van Polen die in Nederland werken, wordt zowel op de woonplaats (Polen) als op de werkplek (Nederland) belast. Een persoon die in Polen fiscaal ingezetene is, moet altijd een jaarlijkse belastingaangifte indienen. Om dubbele belastingheffing te voorkomen met betrekking tot het inkomen dat in Nederland wordt verkregen door Poolse belastingplichtigen, zal de verrekenmethode van toepassing zijn.

In de praktijk betekent dit dat het inkomen dat in het buitenland wordt verdiend in Polen wordt belast, maar dat de in het buitenland betaalde belasting wordt afgetrokken …

Belastingheffing van een schenking – de recipient is een inwoner van Polen

Dit advies betreft de belastingheffing van een contante schenking door een inwoner van Nederland aan de kinderen van de broers en zussen. De aanname is dat de recipient een inwoner van Polen is. Een tweede optie is een lening.

De schenkingsbelasting in Polen is vastgelegd in de Wet van 28 juli 1983 op de successie- en schenkingsrechten. Het bevoegde belastingkantoor in Polen moet op de hoogte worden gebracht van elke ontvangen schenking, ongeacht waar deze wordt gedaan. De bepalingen van de wet op de successierechten en schenkingsrechten laten er geen twijfel over bestaan ​​dat de ontvangst door een Poolse burger of een persoon die permanent in Polen verblijft van een buitenlandse schenking onderworpen is aan successierechten en schenkingsrechten.

Wet op successierechten en schenkingsrechten:

Artikel 9. 1.

De schenking wordt belast van zaken en eigendomsrechten met een waarde van meer dan:

1) PLN 9.637 – als de recipient een persoon is

Auto in het bedrijf

Er is een verschil tussen:
– Personenauto – vast activum van het bedrijf, en
– Prive auto – geen vast activum.

Iedereen kan voor een van deze opties kiezen.

Ik zou hieraan willen toevoegen dat je sinds 2019 niet langer de tabel hoeft in te vullen met het record van het voertuig.

In de onderstaande tabel tref je een uitleg aan die ik voorbereid heb:

Personenauto – vast activum Prive auto – geen vast activum
Aankoop van een auto en fiscaal aftrekbare kosten De waarde van de auto is de kostprijs via afschrijvingskosten De waarde van de auto is niet fiscaal aftrekbaar
Uitgaven voor gebruik van een auto en kosten Uitgaven kunnen worden geteld als fiscaal aftrekbare kosten in 75% – de resterende 25% zijn niet aftrekbaar Kosten kunnen worden opgenomen in de kosten van 20% van de werkelijk gemaakte kosten
Uitgaven voor de werking van een auto en btw

Algehele gemeenschap van goederen in Polen – anders dan in Nederland

Ik heb een vraag ontvangen over regelgeving met betrekking tot de algehele gemeenschap van goederen. Er is een aanzienlijk verschil tussen de algehele gemeenschap van goederen in Nederland en in Polen:

In Nederland in algehele gemeenschap van goederen alles wat de echtgenoten voor hun huwelijk bezaten en alles wat zij tijdens hun huwelijk verwerven in een “pot” terecht komt; een en ander wordt derhalve gemeenschappelijk eigendom.

In Polen in algehele gemeenschap van goederen alles wat de echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven in een “pot” terecht komt, maar alles wat de echtgenoten voor hun huwelijk bezaten blijft geheel zijn privé-eigendom. Er ontstaan dus twee vermogens van elke echtgenoot: afzonderlijke eigendom van vóór het huwelijk en eigendom die onder de algehele gemeenschap van goederen valt.

Huwelijksvoorwaarden en periodieke verrekening

In Nederland is er een mogelijkheid om van de algehele gemeenschap van goederen af te wijken door het maken van huwelijksvoorwaarden. Bovendien bestaat …

Fiscale gevolgen van verschillende opties van het pensioenstelsel in Polen

Er zijn drie pijlers van het pensioenstelsel in Polen:

I pijler – ZUS

II pijler – OFE (kapitaal, voor degenen die ervoor kozen)

III pijler – IKE, IKZE, PPK. TFI (kapitaal, vrijwillig)

Hier is een beschrijving van de 4 opties van de derde pijler – vrijwillig:

OPTIE 1

IKZE

Indywidualne Konta Zabezpieczenie Emerytalnego – Individuele Pension Security Accounts

In de eerste plaats – het betaalt het meest, omdat de voordelen tijdens het sparen verschijnen. Besparingen op IKZE worden niet belast met 19% vermogenswinstbelasting op het moment van uitbetaling van verzameld geld, maar met het oog hierop moeten zij op de rekening van de eigenaar blijven tot hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. Opzegging van het IKZE-account na 65 jaar wordt gedekt door een forfaitaire inkomstenbelasting van 10% – in plaats van 19% vermogenswinstbelasting, die van toepassing is op rente op spaargeld of fondsen.

Fiscale voordelen tijdens het sparen

Elk …

Aankoop van een flat te huur in Polen – case study

Denk je erover om een ​​flat in Polen te kopen om het te huren? Het is een zeer aantrekkelijke en populaire vorm van het beleggen van geld en het ontvangen van passief inkomen.

Het doel van de analyse is om de aanbeveling te doen van de meest optimale variant voor de investering, bestaande uit de aankoop van een flat te huur.

De varianten, die worden onderworpen aan analyses zijn:

  • W 1: Een variant van het kopen van een appartement door een natuurlijk persoon
  • W 2: Een variant van het kopen van een appartement door een natuurlijke persoon die een bedrijf heeft
  • W 3: Een variant van het kopen van een appartement door een commanditaire vennootschap
  • W 4: Een variant van het kopen van een appartement door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De periode van analyse

De periode van analyse is 10 jaar, aan het einde van …

Revolutie in aangifte inkomstenbelasting – vanaf februari 15 zijn belastingaangiften ingevuld door de belastingdienst beschikbaar

Misschien weet niet iedereen, dat de wet van 4 oktober 2018 wijzigingen in de wet op de personenbelasting aanbrengt i.v.m. aangifte inkomstenbelasting. De veranderingen bestaan ​​uit het invullen van een belastingaangifte door de belastingdienst. Dit betekent, dat naast de huidige methoden voor het indienen van belastingaangiften door de belastingbetaler, een nieuwe dienst zal worden ingevoerd, bestaande uit het invullen van een belastingaangifte door de belastingdienst.

De voorbereide belastingaangifte zal op 15 februari beschikbaar worden gesteld aan de belastingbetaler op het belastingportaal. De belastingbetaler krijgt toegang tot deze verklaring nadat hij is geverifieerd door een vertrouwd profiel of autorisatiegegevens (identificatiegegevens van de belastingplichtige en het bedrag aan inkomsten). Belastingbetalers kunnen de aangifte wijzigen en aanvullen van 15 februari tot 30 april.

De belastingbetaler zal de belastingaangifte (opgesteld door de belastingdienst): a) kunnen verifiëren en accepteren zonder wijzigingen; b) verbeteren als gevolg van de verificatie (bijv. het bedrag van de fiscaal aftrekbare …

Vakantiehuis in Nederland

Ben je een inwoner van Polen en wil je een vakantiehuis in Nederland kopen?

Volgens verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Polen:

“Artikel 6

Inkomsten uit onroerende goederen

Inkomsten die een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat verkrijgt uit in de andere overeenkomstsluitende Staat gelegen onroerende goederen (daaronder begrepen inkomsten uit landbouw- of bosbedrijven) mogen in die andere Staat worden belast.

De bepalingen van paragraaf 1 zijn van toepassing op inkomsten verkregen uit de rechtstreekse exploitatie of het rechtstreekse genot, uit het verhuren van of verpachten, of uit elke andere vorm van exploitatie van onroerende goederen”.

 

Dit betekent, dat als je een vakantiehuis in Nederland koopt, wordt de huishuur in Nederland belast.

Je bent echter een inwoner van Polen, dus volgens verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Polen:

“Artikel 23

5) Wat een inwoner van de Republiek Polen betreft, wordt dubbele belasting

Exitheffing (Exit tax)

De invoering van exitheffing voor het Poolse belastingstelsel vloeit voort uit een verplichting om de richtlijn (UE) 2016/1164, aangenomen in 2016, te implementeren. De genoemde richtlijn bevat bepalingen om belastingontwijkingspraktijken te voorkomen, die indirect van invloed kunnen zijn op de werking van de interne markt, de zogeheten ATAD-richtlijn.

Een cruciale veronderstelling van de exitheffing is de belasting van niet-gerealiseerde winsten in verband met het verplaatsen van activa naar een ander land, ook die welke deel uitmaken van een vaste inrichting.

De belasting is ook verschuldigd in geval van wijziging van de fiscale woonplaats van een belastingplichtige, waardoor Polen geen inkomstenbelasting geniet uit de verkoop van activa. Dit is niet vereist door de ATAD-richtlijn – de Poolse wet gaat verder dan de vereisten van de ATAD-richtlijn en implementeert de belasting van natuurlijke personen, die van woonplaats veranderen.

In overeenstemming met de bepalingen die vanaf 2019 zijn ingevoerd, is de belastinggrondslag de …

Werknemer wordt zzp’er (zelfstandige zonder personeel) – voorwaarden en beperkingen

Ik krijg vragen over een terugkerend probleem zoals een boemerang: kunnen werknemers een zelfstandige activiteit beginnen en op deze manier een zzp’er worden? Het antwoord is het antwoord dat meestal uit de mond van de belastingadviseur valt: “Ja, maar het is niet zo gemakkelijk …” 🙂 of “Het hangt ervan af …” 🙂

Dus – het is mogelijk, maar…in dit geval is het belangrijek om te weten, dat een zzp’er facturen voor een vorige werkgever niet kan uitgeven voor dezelfde activiteiten die hij onder een arbeidsovereenkomst heeft uitgevoerd.

Voorwaarde van deze oplossing (zodat er geen problemen met het belastingkantoor en pensioenorgaan ZUS ontstaan)

Een zzp’er kan niet met zijn voormalige werkgever een overeenkomst voor dezelfde activiteiten hebben, die hij als werknemer heeft verricht. Dus hij zou een contract moeten hebben met een andere bedrijf en dit contract moet andere activiteiten betreffen dan die de werknemer uitgevoerd heeft voor zijn voormalige …

Wijzigingen van de vennootschaps- en personenbelastingwet in Polen in 2019

Er zijn enkele revolutionaire wijzigingen van de wetgeving inzake vennootschaps- en personenbelasting in Polen, die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf. De president van Polen tekende een wetsvoorstel tot wijziging van de handelingen inzake inkomstenbelasting. Sommige regels zijn geldig vanaf begin 2019.

De nieuwe voorschriften houden rekening met de volgende kwesties:

Transfer Prices

  • nieuwe drempels voor TP-vereiste – PLN 10 miljoen voor materiële en financiële transacties, PLN 2 miljoen voor overige transacties. De wijziging was gericht op het verminderen van documentaire verplichtingen, maar het kan een documentaire verplichting met zich meebrengen voor belastingbetalers die momenteel niet over een dergelijke verplichting beschikken vanwege inkomsten of kosten van minder dan EUR 2 miljoen. Volgens de regels die worden gewijzigd, de belastingbetaler die de bovengenoemde soorten transacties met de aangegeven waarden sluiten, zijn vereist om lokale verrekenprijsdocumentatie voor te bereiden, ook als de som van zijn inkomsten of kosten niet meer dan

Belastingstelsel in Polen vergeleken met andere OESO-landen

Volgens een rapport dat is gepubliceerd door Tax Foundation, staat Polen op de 33ste plaats in termen concurrentievermogen en belasting neutraliteit tussen 35 landen die behoren tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Alleen Italië en Frankrijk bleken minder concurrerend dan Polen. Voor het vijfde jaar op rij is Estland het meest concurrerende land. Volgens de auteurs van de ranglijst is Estland het voornamelijk te danken aan vennootschapsbelasting (20 procent), die alleen van toepassing is op betaalde winsten en vlaktaks op inkomsten van natuurlijke personen (20 procent). De top tien omvatte ook Letland, Nieuw-Zeeland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Zweden, Australië, Tsjechië en Oostenrijk. Relatief goed Polen viel alleen in de categorie van de vennootschapsbelasting (9e plaats in de subcategorie). Op het gebied van verbruiksbelasting nam Polen de laatste plaats in (35). Wat is het onderwerp van de beoordeling? Hier zijn de verklaringen van de auteurs:

De International Tax Competitiveness

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial