Vakantiehuis in Nederland

Ben je een inwoner van Polen en wil je een vakantiehuis in Nederland kopen?

Volgens verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Polen:

“Artikel 6

Inkomsten uit onroerende goederen

Inkomsten die een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat verkrijgt uit in de andere overeenkomstsluitende Staat gelegen onroerende goederen (daaronder begrepen inkomsten uit landbouw- of bosbedrijven) mogen in die andere Staat worden belast.

De bepalingen van paragraaf 1 zijn van toepassing op inkomsten verkregen uit de rechtstreekse exploitatie of het rechtstreekse genot, uit het verhuren van of verpachten, of uit elke andere vorm van exploitatie van onroerende goederen”.

 

Dit betekent, dat als je een vakantiehuis in Nederland koopt, wordt de huishuur in Nederland belast.

Je bent echter een inwoner van Polen, dus volgens verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Polen:

“Artikel 23

5) Wat een inwoner van de Republiek Polen betreft, wordt dubbele belasting als volgt vermeden:

a) lndien een inwoner van de Republiek Polen inkomen verkrijgt dat overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag in Nederland mag worden belast, verleent de Republiek Polen een vermindering op de belasting naar het inkomen van die inwoner tot een bedrag dat gelijk is aan de in Nederland betaalde inkomstenbelasting. Deze vermindering overschrijdt evenwel niet dat deel van de inkomstenbelasting, zoals deze is berekend voor het verlenen van de vermindering die is toe te rekenen aan het inkomen dat in Nederland mag worden belast”.

 

Dit betekent, dat om dubbele belasting te voorkomen, in het geval van een inwoner van Polen, die een vakantiehuis in Nederland bezit, de verrekeningsmethode moet worden gebruikt. Bij de verrekeningsmethode wordt de buitenlandse belasting verrekend met uw inkomstenbelasting in Polen. De buitenlandse belasting, die wordt verrekend, mag echter niet meer zijn dan de verhouding tussen het inkomen dat niet belastbaar is in Polen en het totale inkomen (uit Polen en buiten Polen) maal de berekende belasting.

Voorbeeld

Uw belastbare inkomen in Polen uit huur is € 50.000. Stel dat uw berekende inkomstenbelasting uit total huur inkomen in Polen en in Nederland € 9.000 is. Uw inkomen bestaat uit € 40.000 huur uit Nederland en € 10.000 huur in Polen. Over de Nederlandse inkomsten bent u in Nederland bij voorbeeld € 6.000 belasting verschuldigd en kunt u in Polen aftrek krijgen om dubbele belasting te voorkomen. De limiet is € 40.000/€ 50.000 x € 9.000 = € 7.200. In dit geval is het bedrag van de buitenlandse belasting niet hoger dan de limiet en wordt dus € 6.000 verrekend met uw inkomstenbelasting in Polen.

Belasting in Nederland

De huishuur in Nederland wordt belast, maar hoe hoog is de belasting in Nederland, als je jouw vakantiehuis verhuurt?

Ik heb de volgende info op de Belastingdienst website gevonden:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/interneteconomie/ik-verhuur-mijn-huis/verhuur-2e-woning

“Een 2e woning is een woning waarvan u de eigenaar bent, maar waarin u niet woont. Bijvoorbeeld een vakantiehuis. Uw 2e woning hoort bij uw box 3-vermogen. U betaalt belasting over uw vermogen volgens de regels die daarvoor gelden. Als u uw 2e woning verhuurt, hoeft u de inkomsten uit de verhuur niet op te geven.

Voorbeeld verhuur andere woning dan de eigen woning:

U hebt een huis gekocht in Groningen, waar uw dochter gaat studeren. U verhuurt een aantal kamers aan medestudenten van uw dochter. U verhuurt dus een andere woning dan uw eigen woning. U hoeft de huur die u ontvangt niet op te geven in uw aangifte. Wel moet u de waarde van de woning op 1 januari opgeven als bezit in box 3

Hebt u een woning in Nederland die u aangeeft als overige onroerende zaak? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Deze staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente aan het begin van het jaar van aangifte.

Lees meer hierover bij Waarde verhuurde woning als overige onroerende zaak.”

Het vermijden van dubbele belasting

De NL belasting wordt in PL afgetrokken – er is geen dubbele belasting.

Koop je een vakantiehuis in Nederland als natuurlijke persoon, dan heb je in Polen de volgende keuze:

Optie 1 – belastingheffing op algemene beginselen (18%, 32%),

Optie 2 – een geregistreerde forfaitaire som (8,5% op voorwaarde dat de waarde van het inkomen niet hoger is dan PLN 100.000 / jaar, na overschrijding van dit bedrag stijgt de rente tot 12,5%). Onder optie 2, als gevolg van forfaitaire belasting, zullen fiscaal aftrekbare kosten de belastinggrondslag niet verminderen.

De keuze voor optie 1 of 2 in PL heeft geen invloed op de mogelijkheid tot aftrek van de Nederlandse belasting – in beide opties de NL belasting wordt in PL afgetrokken, er is geen dubbele belasting.

Als je in PL geen inkomsten belast 18%/32% hebt, of geen huuropbrengsten belast 8.5%/12.5%, dan moet je toch de huuropbrengsten NL en de betaalde belasting NL laten zien in jouw jaarlijske belastingaangifte in PL.

 

Ik heb de volgende vragen gekregen:

VRAAG

Hoe gaat dit nu te werk in Polen, ik ben poolse belasting betaler. Mijn vraag is dan ook hoe moet ik mijn bezittingen in Nederland opgeven (den aan spaarrekeningen, onroerend goed etc).  En worden deze dan in Polen belast via de Poolse wetgeving of via de NL wetgeving en moet ik de NL belasting bij mijn wereldinkomen in PL opgeven?

ANTWOORD

Ja, je bent een inwoner van Polen en je moet de NL inkomen bij jouw wereldinkomen in PL opgeven – elke soort van inkomen, dus ook bijvoorbeeld rente uit spaarrekening.

VRAAG

Zoals ik begrijp worden de belasting in NL geheven volgens de NL regels en deze belasting wordt in PL in mindering gebracht of niet?

ANTWOORD

Precies.

Je moet dus de buitenlandse inkomen bij jouw wereldinkomen in PL opgeven om in Polen een wereldwijde inkomstenbelasting te berekenen en dan wordt de buitenlandse belasting verrekend met jouw inkomstenbelasting in Polen. De buitenlandse belasting die wordt verrekend mag echter niet meer zijn dan de verhouding tussen het inkomen dat niet belastbaar is in Polen en het totale inkomen (uit Polen en buiten Polen) maal de berekende belasting.

Wat betreft het onroerend goed – huurbelasting is anders geregeld in Polen en in Nederland:

  • in Polen worden huurinkomsten belast
  • in Nederland wordt de belasting berekend over de waarde van het onroerend goed

Het vermijden van dubbele belasting is echter hetzelfde bij het onroerend goed – je moet de nederlandse huurinkomen bij jouw wereldinkomen in PL opgeven om in Polen een wereldwijde inkomstenbelasting te berekenen en dan wordt de nederlandse belasting verrekend met jouw inkomstenbelasting in Polen.

VRAAG

Daarnaast is het dus ook nodig om de banksaldo etc in NL goed op te geven zodat we daar later geen problemen mee krijgen in PL

ANTWOORD

Het inkomen wordt belast (rente uit spaarrekening), niet het rekeningsaldo, dus je heeft jouw rekeningsaldo niet in de belastingaangifte in Polen in te vullen.

Als je vragen heeft i.v.m. het vermijden van dubbele belasting, stel ze dan alsjeblieft via e-mail, ik hoor ze graag 🙂

Please follow and like us: