Kapitaalstorting, lening van aandeelhouders of extra betalingen van aandeelhouders. Wat is fiscaal het beste?

Welke vorm van cofinanciering van het bedrijf in Polen door de buitenlandse aandeelhouders is fiscaal het beste? De volgende uitleg is een antwoord op dit vaak gestelde vraag.

Kapitaalstorting

De overgedragen fondsen worden eigendom van het bedrijf in Polen. Methode om het kapitaal te vergroten: het aantal aandelen wordt verhoogd met behoud van hun nominale waarde, of de nominale waarde wordt verhoogd zonder hun aantal te wijzigen. Het procentuele aandeel van aandeelhouders in het kapitaal van de vennootschap is afhankelijk van de waarde van de verworven aandelen.

Deze vorm van cofinanciering vereist veel formaliteiten en is pas effectief nadat de verhoging is geregistreerd in het Rijksregister van de Rechtbank (hierna KRS).

Geen inkomstenbelasting voor het bedrijf:

Het vergroten van het aandelenkapitaal en het afdekken in contanten is fiscaal neutraal vanuit het oogpunt van de inkomstenbelasting. De waarde van de contante bijdragen vormt geen inkomen voor het bedrijf. Volgens art. 12 sec. 4 punt 4 van de wet van 15 februari 1992 op de vennootschapsbelasting (hierna Wet VPB genoemd), omvatten inkomsten geen inkomsten ontvangen voor het creëren of verhogen van aandelenkapitaal.

Voorwaarde:

Het kapitaal moet correct worden verhoogd, d.w.z. in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Als de verhoging niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze regelgeving, dan moet het geld dat hieruit wordt ontvangen door de vennootschap worden erkend als een belastbaar gratis voordeel = 19% belasting.

Andere kosten:

Een vennootschap die besluit om het aandelenkapitaal te verhogen, moet rekening houden met kosten als: 0,5% belasting op civielrechtelijke transacties, gerechtskosten of notariskosten. Deze uitgaven, opgelopen door de vennootschap in verband met de verhoging van het aandelenkapitaal kapitaal, kunnen niet worden aangemerkt als fiscaal aftrekbare kosten van de vennootschap in Polen.

Fiscale gevolgen voor partners:

Wanneer de aandeelhouders aandelen opnemen in ruil voor een inbreng in geld, worden er voor deze partners geen inkomsten gegenereerd. Alleen als ze later aandelen verkopen, zijn ze verplicht 19% belasting te betalen (over de waarde van de aandelen opgenomen tijdens de kapitaalstorting), maar de prijs voor aandelen, verkregen van de koper, wordt verminderd met de aankoopprijs. Dit is het geval wanneer een Pools bedrijf een fiscale vaste inrichting is van een buitenlands bedrijf. Aan de andere kant, wanneer een Pools bedrijf een fiscale vaste inrichting is van een buitenlands bedrijf, wordt de verkoop van aandelen belast in het land van de zetel van de buitenlandse aandeelhouder.

Lening van aandeelhouders

De minst geformaliseerde en goedkoopste manier om geld in te zamelen, is door een lening af te sluiten bij een partner. De leningsovereenkomst moet standaardelementen bevatten, namelijk: het geleende bedrag, het bedrag van de rente, voorwaarden en aflossingsdatum. Als een bedrijf een lening afsluit bij partners om een ​​geschil met de belastingdienst te voorkomen, is het veilig om een ​​rentetarief vast te stellen dat vergelijkbaar is met het gemiddelde rentetarief dat banken hanteren.

Afwikkeling van een lening en rente- fiscale gevolgen

Het geleende bedrag is fiscaal neutraal. In het geval van een terugbetaling van een lening, zal het kapitaal dat aan de partner wordt teruggegeven, geen inkomen voor hem zijn en voor het bedrijf geen fiscaal aftrekbare kosten. Als de aandeelhouder besluit om de aan de vennootschap verstrekte lening te annuleren, zal de vennootschap bij aflossing een belastbaar inkomen behalen ter hoogte van het geannuleerde leningbedrag.

Rente op een lening is – in tegenstelling tot het geleende bedrag – betekent inkomsten voor een partner en is niet fiscaal neutraal.

Rente kan worden aangemerkt als fiscaal aftrekbare kosten van de vennootschap in Polen, maar er is een mechanisme dat de aftrekbaarheid van rente beperkt. Het is niet alleen van toepassing op schuldfinanciering binnen de groep, maar wordt verplicht toegepast op de rente op alle leningen die aan de belastingbetaler worden verstrekt, ook door externe instellingen (bijv. banken). Schuldfinancieringskosten die fiscaal aftrekbare kosten vormen, worden bepaald op basis van de EBITDA-ratio, met als limiet van de belastingkosten de waarde: 30% × EBITDA.

Een lening verstrekt door een partner aan een vennootschap is vrijgesteld van belasting op civielrechtelijke transacties.

Rente op een lening – belastingheffing

Als de lener over de nodige documenten beschikt, onder andere: het certificaat van fiscaal inwonerschap; verklaringen dat met betrekking tot de betaalde bedragen aan de voorwaarden is voldaan, kan de vrijstelling van de moeder-dochterrichtlijn worden toegepast. Limiet: voor betalingen van minder dan PLN 2 mln aan één belastingplichtige (geen inwoner van Polen) in één belastingjaar, mag geen bronbelasting worden toegepast.

Voor betalingen van meer dan PLN 2 mln aan één belastingplichtige (geen inwoner van Polen) in één belastingjaar, moet het binnenlandse belastingtarief worden toegepast (19% voor dividenden, 20% voor rente, royalties en immateriële diensten), bronbelasting moet worden geheven en zodra belasting is geheven er is een mogelijkheid om een ​​terugbetaling aan te vragen.

Mogelijkheden om vrijstelling te krijgen van de bronbelasting – uitgifte van een verklaring van de belastingplichtige dat aan alle voorwaarden is voldaan of een verzoek om bevestiging van de belastingautoriteiten, dat een vrijstelling van het model kan worden toegepast.

Een andere voorwaarde voor de vrijstelling: de leninggever heeft aandelen in het bedrag van min. 25%, doorlopend voor een periode van 2 jaar, ook wanneer deze periode verstrijkt nadat de leninggever de vrijgesteld van bronbelasting rente-inkomsten heeft ontvangen.

Extra betalingen van aandeelhouders

Een derde optie zijn bijkomende betalingen van de partners. Medefinanciering door de extra betalingen verhoogt de middelen van het bedrijf, maar het is tijdelijk en het bedrijf is verplicht om ze terug te geven. De extra betalingen verhogen weliswaar het vermogen van de onderneming, maar verhogen niet het aandeel van de individuele partners en dus ook het aandelenkapitaal. Voor de extra betalingen is een dergelijke formele procedure als kapitaalverhoging niet nodig.

Probleem – het evenredigheidsbeginsel:

Bijkomende betalingen van partners moeten worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Het bedrijf kan ze dus niet willekeurig aanrekenen, maar het evenredigheidsbeginsel moet in acht worden genomen, dat wil zeggen dat iedereen een aandeel inbrengt dat overeenkomt met de grootte van zijn aandelen. De bijkomende betalingen zijn in de regel terugbetaalbaar.

Geen inkomstenbelasting voor het bedrijf:

Bijkomende betalingen vormen geen belastinginkomsten voor het bedrijf, maar alleen als ze werden gedaan onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het Wetboek van vennootschappen, d.w.z.:

1) de bijstortingsverplichting voortvloeit uit de statuten,

2) het bedrag van de aanvullende betalingen gespecificeerd in het aandeelhoudersbesluit niet hoger is dan de limiet gespecificeerd in de statuten,

3) aanvullende betalingen werden opgelegd aan de aandeelhouders in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel van de bedragen die werden bijgedragen aan het aandeel van de individuele aandeelhouders.

De terugbetaling van de extra betalingen aan partners zal ook fiscaal neutraal zijn – zowel voor het bedrijf, als voor de partners.

Andere kosten:

Mbt de bijkomende betalingen van partners, moet u ook rekening houden met 0,5% belasting op civielrechtelijke transacties.

CONCLUSIE:

Een lening is fiscaal meest aantrekkelijk – tot PLN 2 mln rente kosten per jaar zijn zonder bronbelasting (als de lener over de nodige documenten beschikt, onder andere: het certificaat van fiscaal inwonerschap; verklaringen dat met betrekking tot de betaalde bedragen aan de voorwaarden is voldaan).

Bij kapitaalstorting, wanneer de aandeelhouders de aandelen later verkopen, zijn ze verplicht 19% belasting te betalen (over de waarde van de aandelen opgenomen tijdens de kapitaalstorting), maar de prijs voor aandelen, verkregen van de koper, wordt verminderd met de aankoopprijs. Dit is het geval wanneer een Pools bedrijf een fiscale vaste inrichting is van een buitenlands bedrijf. Aan de andere kant, wanneer een Pools bedrijf een fiscale vaste inrichting is van een buitenlands bedrijf, wordt de verkoop van aandelen belast in het land van de zetel van de buitenlandse aandeelhouder.

Bij de extra betalingen van partners is er een probleem met het evenredigheidsbeginsel.

Please follow and like us: