Wijziging van het belastingverdrag – moet u in Polen belasting betalen over Nederlandse pensioenen?

Nederland en Polen hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen beide landen ondertekend. Hierin zijn onder andere nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen en over vermogenswinsten op aandelen in onroerendezakenlichamen.

In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag alleen worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen deels aangepast. Op dit moment wordt het heffingsrecht over particulier pensioen of lijfrente aan de bronstaat toegewezen, als aan verschillende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing vervallen in het gewijzigde verdrag. Nederland kan belasting gaan heffen over alle Nederlandse pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen uitgekeerd aan inwoners van Polen en die in Nederland zijn opgebouwd. Ook Polen mag deze inkomsten van haar inwoners in de heffing betrekken, maar moet vervolgens wel dubbele belasting tegengaan. Tenslotte wordt met het wijzigingsprotocol de informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering uitgebreid naar toeslagen.

Het wijzigingsprotocol zal nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.

De volgende voorwaarden voor de bronstaatheffing, die waren opgenomen in het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden […] belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, Warschau, 13-02-2002, vervallen in het gewijzigde verdrag in Artikel 18:

„2. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, mag een pensioen of andere soortelijke beloning of lijfrente ook worden belast in de Verdragsluitende Staat waaruit deze afkomstig is, overeenkomstig de wetgeving van die Staat:

  • indien en voor zover de aanspraak op dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente in de Verdragsluitende Staat, waaruit het pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente afkomstig is, van belasting is vrijgesteld, dan wel met het pensioen of andere soortelijke beloning of lijfrente samenhangende bijdragen aan de pensioenregeling of verzekeringsmaatschappij, in het verleden bij het bepalen van het in die Staat belastbare inkomen in aftrek zijn gebracht, dan wel anderszins in die Staat in aanmerking zijn gekomen voor een fiscale tegemoetkoming; en
  • indien en voor zover dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente in de Verdragsluitende Staat, waarvan de genieter van het pensioen of andere soortelijke beloning of lijfrente inwoner is, niet tegen het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief voor inkomsten verkregen uit niet-zelfstandige arbeid, dan wel het brutobedrag van dat pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente voor minder dan 90 percent, in de belastingheffing wordt betrokken; en
  • indien het totale brutobedrag van de pensioenen en andere soortgelijke beloning of lijfrenten en ieder pensioen of andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidsstelsel van een Staat, in enig kalenderjaar een bedrag van 20.000 Euro te boven gaat.“

Moet u in Polen belasting betalen over Nederlandse pensioenen?

In de praktijk, na verhuizing naar Polen, moet u dus de loonheffing in Nederland betalen volgens de belastingtarief in Nederland, maar om dubbele belasting te voorkomen van het inkomen van een inwoner van Polen, verkregen  uit een pensioen of uitkering betaald uit het nederlandse bron, is de proportionele aftrekmethode van toepasing. Dit betekent dat het inkomen verdiend in het buitenland wordt belast in Polen, maar de belasting die in het buitenland wordt betaald, wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting berekend volgens de belastingschaal.

Als de heffing, die u in Nederland betaalt, is hoger dan de heffing die u in Polen zou moeten betalen, moet u na verhuizing geen belasting in Polen betalen.

Als de heffing, die u in Nederland betaalt, is lager dan de heffing die u in Polen zou moeten betalen, moet u na verhuizing wel het verschil in Polen betalen in de vorm van voorschotten voor inkomstenbelasting to de 20-te dag na afloop van elke maand. Een gepensioneerde die in Polen woont, telt daarom zijn / haar inkomen bij elkaar op vanaf het begin van het jaar en berekent de maandelijks te betalen inkomstenbelastingvoorschotten.

Te nemen stappen na afloop van elk jaar:

  1. Een aangifte in Nederland indienen met daarop de geïnde belasting betaald in de vorm van voorheffing in Nederland.
  2. Een PIT 36-belastingaangifte met bijlage ZG in Polen indienen, waarin u de belasting tegen het Pools tarief op het inkomen uit Nederland moet aantonen.
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial