Exitheffing (Exit tax)

De invoering van exitheffing voor het Poolse belastingstelsel vloeit voort uit een verplichting om de richtlijn (UE) 2016/1164, aangenomen in 2016, te implementeren. De genoemde richtlijn bevat bepalingen om belastingontwijkingspraktijken te voorkomen, die indirect van invloed kunnen zijn op de werking van de interne markt, de zogeheten ATAD-richtlijn.

Een cruciale veronderstelling van de exitheffing is de belasting van niet-gerealiseerde winsten in verband met het verplaatsen van activa naar een ander land, ook die welke deel uitmaken van een vaste inrichting.

De belasting is ook verschuldigd in geval van wijziging van de fiscale woonplaats van een belastingplichtige, waardoor Polen geen inkomstenbelasting geniet uit de verkoop van activa. Dit is niet vereist door de ATAD-richtlijn – de Poolse wet gaat verder dan de vereisten van de ATAD-richtlijn en implementeert de belasting van natuurlijke personen, die van woonplaats veranderen.

In overeenstemming met de bepalingen die vanaf 2019 zijn ingevoerd, is de belastinggrondslag de niet-gerealiseerde winst, geheven op activa die uit Polen zijn verhuisd.

Zo kunnen exit tax-regelingen van toepassing zijn op zowel werknemers die Polen verlaten om in het buitenland te werken, als buitenlanders die zijn toegewezen om te werken in Polen, die besluiten Polen te verlaten na het einde van hun opdracht. Bovendien kan de verplichting om exitheffing te betalen alleen ontstaan ​​als een persoon de totale verblijfplaats in Polen heeft gedurende een periode van ten minste 5 jaar binnen 10 jaar voorafgaand aan de dag van wijziging van de status van fiscale woonplaats.

Belastingtarieven

Het belastingtarief is gelijk aan 19% en 3%. Het lagere tarief is van toepassing in het geval dat het inkomen niet kan worden verminderd met fiscaal aftrekbare kosten. In de praktijk is het meest gebruikelijke belastingtarief 19%.

Soorten activa gedekt door exit tax

In het geval van verplaatsing van de belastingresidentie naar het buitenland, is exitbelasting alleen verschuldigd met betrekking tot de volgende activa:

  • rechten en plichten in een partnerschap,
  • aandelen in een bedrijf,
  • andere waardepapieren,
  • derivaten en certificaten

Benadrukt moet worden dat exit tax niet beperkt is tot activa verkregen tijdens iemands Poolse fiscale residentie, maar ook activa verworven vóór de aankomst van de persoon in Polen.

Limieten in exit tax

Het algemene uitgangspunt van invoering van exit tax is om activa te dekken met een waarde van meer dan 4 miljoen PLN. In het geval van activa overgedragen naar het buitenland met een waarde lager dan PLN 4 miljoen, is de exitheffing niet van toepassing.

Datum van betaling en belastingformulieren

De exit tax is verschuldigd tot de 7e dag van de volgende maand nadat de waarde van de verplaatste activa hoger is dan PLN 4 miljoen. Daar moet een speciale verklaring worden overgelegd vóór de bovengenoemde deadline: CIT-NZ en PIT-NZ.

Termijnen en belastingteruggave

Volgens de nieuwe verordeningen hebben de belastingbetalers het recht betaling van exit tax in termijnen te vragen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Bovendien, als een persoon zijn / haar woonplaats in het buitenland verplaatst en vervolgens weer een fiscale inwoner van Polen wordt, kan hij / zij een restitutie van de exitheffing aanvragen.

Bron: www.pwc.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial