Kapitaalstorting, lening van aandeelhouders of extra betalingen van aandeelhouders. Wat is fiscaal het beste?

Welke vorm van cofinanciering van het bedrijf in Polen door de buitenlandse aandeelhouders is fiscaal het beste? De volgende uitleg is een antwoord op dit vaak gestelde vraag.

Kapitaalstorting

De overgedragen fondsen worden eigendom van het bedrijf in Polen. Methode om het kapitaal te vergroten: het aantal aandelen wordt verhoogd met behoud van hun nominale waarde, of de nominale waarde wordt verhoogd zonder hun aantal te wijzigen. Het procentuele aandeel van aandeelhouders in het kapitaal van de vennootschap is afhankelijk van de waarde van de verworven aandelen.

Deze vorm van cofinanciering vereist veel formaliteiten en is pas effectief nadat de verhoging is geregistreerd in het Rijksregister van de Rechtbank (hierna KRS).

Geen inkomstenbelasting voor het bedrijf:

Het vergroten van het aandelenkapitaal en het afdekken in contanten is fiscaal neutraal vanuit het oogpunt van de inkomstenbelasting. De waarde van de contante bijdragen vormt geen inkomen voor het bedrijf. Volgens art. 12 …

Wijziging van het belastingverdrag – moet u in Polen belasting betalen over Nederlandse pensioenen?

Nederland en Polen hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen beide landen ondertekend. Hierin zijn onder andere nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen en over vermogenswinsten op aandelen in onroerendezakenlichamen.

In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag alleen worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen deels aangepast. Op dit moment wordt het heffingsrecht over particulier pensioen of lijfrente aan de bronstaat toegewezen, als aan verschillende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing vervallen in het gewijzigde verdrag. Nederland kan belasting gaan heffen over alle …

Poolse werknemers moeten meer belasting betalen vanaf 1 januari 2021

De nieuwe regelgeving zal met name van belang zijn voor inkomens van de Poolse werknemers in bij voorbeeld Nederland, België, Oostenrijk en Noorwegen. Vanaf 1 januari 2021 zullen Polen die in deze landen werken, die Pools fiscaal ingezetene blijven, aan de Poolse belastingdienst het verschil moeten betalen tussen de in deze landen betaalde belasting en de heffing die ze in Polen zouden moeten betalen.

Het inkomen van Polen die in Nederland werken, wordt zowel op de woonplaats (Polen) als op de werkplek (Nederland) belast. Een persoon die in Polen fiscaal ingezetene is, moet altijd een jaarlijkse belastingaangifte indienen. Om dubbele belastingheffing te voorkomen met betrekking tot het inkomen dat in Nederland wordt verkregen door Poolse belastingplichtigen, zal de verrekenmethode van toepassing zijn.

In de praktijk betekent dit dat het inkomen dat in het buitenland wordt verdiend in Polen wordt belast, maar dat de in het buitenland betaalde belasting wordt afgetrokken …

Vakantiehuis in Nederland

Ben je een inwoner van Polen en wil je een vakantiehuis in Nederland kopen?

Volgens verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Polen:

“Artikel 6

Inkomsten uit onroerende goederen

Inkomsten die een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat verkrijgt uit in de andere overeenkomstsluitende Staat gelegen onroerende goederen (daaronder begrepen inkomsten uit landbouw- of bosbedrijven) mogen in die andere Staat worden belast.

De bepalingen van paragraaf 1 zijn van toepassing op inkomsten verkregen uit de rechtstreekse exploitatie of het rechtstreekse genot, uit het verhuren van of verpachten, of uit elke andere vorm van exploitatie van onroerende goederen”.

 

Dit betekent, dat als je een vakantiehuis in Nederland koopt, wordt de huishuur in Nederland belast.

Je bent echter een inwoner van Polen, dus volgens verdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Polen:

“Artikel 23

5) Wat een inwoner van de Republiek Polen betreft, wordt dubbele belasting

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial