Rozliczenie podatku od dochodów w Niemczech 2019 i 2020

Kwota wolna od podatku wzrosła w roku 2020 i wynosi aktualnie 9.408 euro na podatnika, natomiast w 2019 r. wynosiła 9.168 euro na podatnika. Podjęto zatem decyzję o korekcie kwoty wolnej na rok 2020 o 240 euro.

Małżeństwom przysługuje podwójna kwota wolna, mogą zatem zarobić w tym roku 18.816 euro bez konieczności odprowadzania podatku (odpowiednio 18.336 euro w 2019 r.).

Jak już pisałem wcześniej, na wysokość zwrotu podatku pobranego przez płatnika ma wpływ istotna kwestia – czy podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czy nieograniczonemu.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Ten rodzaj obowiązku podatkowego odnosi się do osób, które legalnie pracowały na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni. Dodatkowo, suma uzyskanych opodatkowanych przychodów dla jednej osoby nie może przekraczać równowartości 90% jej dochodów ogólnych. Ograniczony obowiązek podatkowy jest zdecydowanie mniej korzystny niż nieograniczony. Dlaczego? Ponieważ w przypadku ograniczonego rozliczenia podatkowego z Niemiec urząd skarbowy nie ma możliwości naliczenia jakichkolwiek ulg. A to właśnie one najczęściej sprawiają, że kwoty zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec są dużo wyższe. …

Zwrot podatku od dochodów w Niemczech (Lohnsteuer) – wymagania niemieckich urzędów odnośnie potwierdzenia podwójnego gospodarstwa domowego i dojazdów

Jeśli Państwa ośrodkiem interesów życiowych jest Polska, należy dochować szczególnej staranności przy gromadzeniu dokumentów potwierdzających prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego, tak aby niemieckie urzędy (Finanzämter) uznały wydatki z tym związane przy rozliczeniu niemieckiego podatku dochodowego.

Udokumentowanie kosztów zakwaterowania w Niemczech

Zamieszkanie na terenie Niemiec powinno być potwierdzone dowodem wpłaty oraz umową najmu mieszkania czy pokoju, ewentualnie oświadczeniem pracodawcy o udostępnieniu lokalu odpłatnie. W niektórych przypadkach urząd może wezwać do przedstawienia np. paragonów ze sklepów na artykuły podstawowej potrzeby, szczególnie w sytuacji, gdy płatności lub najem lokalu mieszkalnego nie są udokumentowane.

Ośrodkiem interesów życiowych Polska? Trzeba to udowodnić!

W celu wykazania, że ośrodkiem interesów życiowych jest Polska, również przydatna jest umowa najmu (kopia) lub przydziału lokalu mieszkalnego lub akt notarialny potwierdzający własność lokalu.Pomocne mogą okazać się ponadto dowody płatności np. za czynsz, media, ogrzewanie, etc. Jeśli ktoś mieszka u rodziców powinien przedstawić dowody potwierdzające udział w finansowaniu wydatków na utrzymanie mieszkania.

Co istotne, nie są uznawane wydatki zapłacone w gotówce, a zatem nawet rozliczając się z rodzicami należy dokonywać płatności przelewem.

Przydatna może być udokumentowana przynależność do kościoła, organizacji sportowych …