Poolse werknemers moeten meer belasting betalen vanaf 1 januari 2021

De nieuwe regelgeving zal met name van belang zijn voor inkomens van de Poolse werknemers in bij voorbeeld Nederland, België, Oostenrijk en Noorwegen. Vanaf 1 januari 2021 zullen Polen die in deze landen werken, die Pools fiscaal ingezetene blijven, aan de Poolse belastingdienst het verschil moeten betalen tussen de in deze landen betaalde belasting en de heffing die ze in Polen zouden moeten betalen.

Het inkomen van Polen die in Nederland werken, wordt zowel op de woonplaats (Polen) als op de werkplek (Nederland) belast. Een persoon die in Polen fiscaal ingezetene is, moet altijd een jaarlijkse belastingaangifte indienen. Om dubbele belastingheffing te voorkomen met betrekking tot het inkomen dat in Nederland wordt verkregen door Poolse belastingplichtigen, zal de verrekenmethode van toepassing zijn.

In de praktijk betekent dit dat het inkomen dat in het buitenland wordt verdiend in Polen wordt belast, maar dat de in het buitenland betaalde belasting wordt afgetrokken …

Exitheffing (Exit tax)

De invoering van exitheffing voor het Poolse belastingstelsel vloeit voort uit een verplichting om de richtlijn (UE) 2016/1164, aangenomen in 2016, te implementeren. De genoemde richtlijn bevat bepalingen om belastingontwijkingspraktijken te voorkomen, die indirect van invloed kunnen zijn op de werking van de interne markt, de zogeheten ATAD-richtlijn.

Een cruciale veronderstelling van de exitheffing is de belasting van niet-gerealiseerde winsten in verband met het verplaatsen van activa naar een ander land, ook die welke deel uitmaken van een vaste inrichting.

De belasting is ook verschuldigd in geval van wijziging van de fiscale woonplaats van een belastingplichtige, waardoor Polen geen inkomstenbelasting geniet uit de verkoop van activa. Dit is niet vereist door de ATAD-richtlijn – de Poolse wet gaat verder dan de vereisten van de ATAD-richtlijn en implementeert de belasting van natuurlijke personen, die van woonplaats veranderen.

In overeenstemming met de bepalingen die vanaf 2019 zijn ingevoerd, is de belastinggrondslag de …

Wijzigingen van de vennootschaps- en personenbelastingwet in Polen in 2019

Er zijn enkele revolutionaire wijzigingen van de wetgeving inzake vennootschaps- en personenbelasting in Polen, die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf. De president van Polen tekende een wetsvoorstel tot wijziging van de handelingen inzake inkomstenbelasting. Sommige regels zijn geldig vanaf begin 2019.

De nieuwe voorschriften houden rekening met de volgende kwesties:

Transfer Prices

  • nieuwe drempels voor TP-vereiste – PLN 10 miljoen voor materiële en financiële transacties, PLN 2 miljoen voor overige transacties. De wijziging was gericht op het verminderen van documentaire verplichtingen, maar het kan een documentaire verplichting met zich meebrengen voor belastingbetalers die momenteel niet over een dergelijke verplichting beschikken vanwege inkomsten of kosten van minder dan EUR 2 miljoen. Volgens de regels die worden gewijzigd, de belastingbetaler die de bovengenoemde soorten transacties met de aangegeven waarden sluiten, zijn vereist om lokale verrekenprijsdocumentatie voor te bereiden, ook als de som van zijn inkomsten of kosten niet meer dan
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial